สั่งซื้อหนังสือออนไลน์

สำนักพิมพ์มีกองบรรณาธิการซึ่งแต่งตั้งโดย มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และกำกับดูแลคุณภาพของเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการให้ได้ ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานสากล
รายละเอียดเพิ่มเติม
จัดพิมพ์รูปเล่มรายงานการประชุมทางวิชาการ (Proceedings)/วารสาร/ เอกสารสิงพิมพ์ทางวิชาการต่างๆ กับทางสำนักพิมพ์ฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักพิมพ์มีการตรวจสอบและกำกับดูแลคุณภาพของการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้ได้ตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัยและมาตรฐานสากล
รายละเอียดเพิ่มเติม

Knowledge base การจัดทำหนังสือ ตำรา ทางวิชาการ

ติดตามสำนักพิมพ์

ศูนย์จำหน่ายหนังสือ

ภาพผลงานของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพผลงานของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร อาทิ หนังสือ/ตำรา ที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ฯ และหนังสือตำราที่ดำเนินการจ้างทำกับสำนักพิมพ์ เป็นต้น

กิจกรรมของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพกิจกรรมการดำเนินงานของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร อาทิ การออกบูธประชาสัมพันธ์ การประชุมกองบรรณาธิการ การทำสัญญาเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เป็นต้น
24

หนังสือที่ดีพิพม์

3

ตำราที่ดีพิมพ์

7

สิ่งพิมพ์อื่น ๆ

10

กำลังดำเนินการ

การควบคุมคุณภาพ

สำนักพิมพ์มีกองบรรณาธิการซึ่งแต่งตั้งโดย มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และกำกับดูแลคุณภาพของเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการให้ได้ ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานสากล
เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

หนังสือ/ตำรา

สำนักพิมพ์มีการตรวจสอบและกำกับดูแลคุณภาพของการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือการค้นคว้าอิสระ ให้ได้ตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัยและมาตรฐานสากล
การจัดทำรูปเล่ม

การจัดทำรูปเล่ม

Thesis/IS

หนังสือ/ตำรา ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ในรูปแบบ E-book

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง