สั่งซื้อหนังสือออนไลน์

สำนักพิมพ์มีกองบรรณาธิการซึ่งแต่งตั้งโดย มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และกำกับดูแลคุณภาพของเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการให้ได้ ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานสากล
รายละเอียดเพิ่มเติม
จัดพิมพ์รูปเล่มรายงานการประชุมทางวิชาการ (Proceedings)/วารสาร/ เอกสารสิงพิมพ์ทางวิชาการต่างๆ กับทางสำนักพิมพ์ฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม

สั่งซื้อหนังสือรูปแบบ E-book

แนะนำหนังสือใหม่

ภาพกิจกรรมการดำเนินงานของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร อาทิ การออกบูธประชาสัมพันธ์ การประชุมกองบรรณาธิการ การทำสัญญาเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เป็นต้น

ศูนย์จำหน่ายหนังสือ

Knowledge base การจัดทำหนังสือ ตำรา ทางวิชาการ

ภาพผลงานของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพผลงานของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร อาทิ หนังสือ/ตำรา ที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ฯ และหนังสือตำราที่ดำเนินการจ้างทำกับสำนักพิมพ์ เป็นต้น

กิจกรรมของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพกิจกรรมการดำเนินงานของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร อาทิ การออกบูธประชาสัมพันธ์ การประชุมกองบรรณาธิการ การทำสัญญาเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เป็นต้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง