เกี่ยวกับเรา

ตราสัญญลักษณ์

 logo_new_publishing logo_publishing_house_gold logo_publishing_house_black
 COLORS GOLD COLOR BlACK COLOR

ความเป็นมา

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งดำเนินงานโดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการการพิมพ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือการค้นคว้าอิสระของนิสิต โดยเน้นการให้บริการ ณ จุดเดียว และมีการจัดพิมพ์ เผยแพร่ หนังสือ สิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพทางวิชาการและได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานวิชาการซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้เกิดขึ้นได้ การกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการสร้าง และเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการดังกล่าว ยังจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ และเผยแพร่ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม การที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะสามารถผลิตผลงานได้อย่างมีคุณภาพ จะต้องมีหน่วยงานสนับสนุนการผลิตผลงานและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะการจัดตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อทำหน้าที่จัดการด้านการพิมพ์และเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์และนิสิต

จึงเป็นมาตรการสำคัญยิ่ง ที่จะทำให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศทางด้านวิจัยและวิชาการ อีกทั้ง เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยนเรศวร สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้า ในกลุ่ม 10 อันดับแรก ของประเทศ ภายในปี พ.ศ.2560 และนโยบายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่และส่งเสริมให้เกิดการนำองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อไป