คณะกรรมการบริหารสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะกรรมการบริหารสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง
ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เปรมจิต
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาพงษา
กรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด)

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ
กรรมการ

นางสาวพัชรี ท้วมใจดี
กรรมการ (หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย)

รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา
กรรมการ

นางสาวนวิพรรณ ตันติพลาผล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (หัวหน้าสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร)