แบบฟอร์ม

การเตรียมส่งต้นฉบับ

ไฟล์ต้นฉบับ
ภายในเล่มประกอบด้วย
– ปกหน้า (ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้เขียน)
– คำนิยม (ถ้ามี)
– คำนำ
– กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
– สารบัญ
– เนื้อหา
– ดัชนี (index) — วิธีทำ
– ประวัติผู้เขียน (ชื่อ-สกุล, วุฒิการศึกษา (ประกอบไปด้วย วุฒิการศึกษา สาขาที่จบ ชื่อมหาวิทยาลัย)
– คำโปรยหลังปก

ไม่ต้องระบุชื่อผู้เขียนในหน้าต่าง ๆ ของต้นฉบับ ยกเว้นหน้าปก

ส่งไฟล์ต้นฉบับและแบบฟอร์มเสนอจัดพิมพ์มาทาง Email: nuph@nu.ac.th ประกอบไปด้วยไฟล์ WORD และ PDF (send files to Email: nuph@nu.ac.th attach WORD and PDF files.)

แบบฟอร์มเสนอจัดพิมพ์ใหม่

แบบฟอร์ม  
แบบขอเสนอส่งต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
แบบฟอร์มรับรองการมีส่วนร่วมฯ (ถ้ามี)
แบบฟอร์มขอใช้ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม (ถ้าต้องขอลิขสิทธิ์จากงานบุคคลอื่น ๆ)

Application Form

Application Form  
Application Form for Publication of Academic Documents
Form of Proportion Ratio in Academic Publication and Approval of Document for Publication
Form of Copyright Permission

สำหรับสำนักพิมพ์ฯ

แบบฟอร์ม  
(สนพ.17) แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
(สนพ.19) แบบฟอร์มขอจัดพิมพ์ซ้ำ