แบบฟอร์ม

การเตรียมส่งต้นฉบับ

1. ไฟล์ต้นฉบับ ภายในเล่มประกอบด้วย ส่วนประกอบของหนังสือ ตำรา มีอะไรบ้าง

 1. หน้าปก (ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้เขียน)
 2. ปกใน (สำนักพิมพ์จัดทำให้)
 3. หน้าลิขสิทธิ์ (สำนักพิมพ์จัดทำให้)
 4. คำนำ
 5. กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
 6. คำนิยม (แนะนำควรมี)
 7. สารบัญ
 8. ตัวย่อและสัญลักษณ์ (ถ้ามี)
 9. เนื้อหา
 10. ภาคผนวก (ถ้ามี)
 11. อภิธานศัพท์ (ถ้ามี)
 12. เอกสารอ้างอิง / บรรณานุกรม
 13. ดัชนี หรือ ดรรชนี — วิธีทำ
 14. ประวัติผู้เขียน (ชื่อ-สกุล, วุฒิการศึกษา (ประกอบไปด้วย วุฒิการศึกษา สาขาที่จบ ชื่อมหาวิทยาลัย)
 15. คำโปรยหลังปก

2. ตรวจสอบความพร้อมส่งต้นฉบับ

The writer’s Checklist ตรวจสอบความพร้อมก่อนส่งต้นฉบับ
– ไม่ต้องระบุชื่อผู้เขียนในหน้าต่าง ๆ ของต้นฉบับ ยกเว้นหน้าปก
– ส่งไฟล์ต้นฉบับและแบบฟอร์มเสนอจัดพิมพ์มาทาง Email: nuph@nu.ac.th ประกอบไปด้วยไฟล์ WORD และ PDF (send files to Email: nuph@nu.ac.th attach WORD and PDF files.)

แบบฟอร์มเสนอจัดพิมพ์ใหม่

แบบฟอร์ม  
แบบขอเสนอส่งต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
แบบฟอร์มรับรองการมีส่วนร่วมฯ (กรณีมีผู้สร้างสรรค์มากกว่า 1)
แบบฟอร์มขอใช้ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม (ถ้าต้องขอลิขสิทธิ์จากงานบุคคลอื่น ๆ)

Application Form

Application Form  
Application Form for Publication of Academic Documents
Form of Proportion Ratio in Academic Publication and Approval of Document for Publication
Form of Copyright Permission

สำหรับสำนักพิมพ์ฯ

แบบฟอร์ม  
(สนพ.17) แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
(สนพ.19) แบบฟอร์มขอจัดพิมพ์ซ้ำ
Message us