แบบฟอร์ม

การเตรียมส่งต้นฉบับ
1. ไฟล์ต้นฉบับ ภายในเล่มประกอบด้วย ส่วนประกอบของหนังสือ ตำรา มีอะไรบ้าง

 • หน้าปก (ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้เขียน)
 • ปกใน (สำนักพิมพ์จัดทำให้)
 • หน้าลิขสิทธิ์ (สำนักพิมพ์จัดทำให้)
 • คำนำ
 • กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
 • คำนิยม (แนะนำควรมี)
 • สารบัญ
 • ตัวย่อและสัญลักษณ์ (ถ้ามี)
 • เนื้อหา
 • ภาคผนวก (ถ้ามี)
 • อภิธานศัพท์ (ถ้ามี)
 • เอกสารอ้างอิง / บรรณานุกรม
 • ดัชนี หรือ ดรรชนี — วิธีทำ
 • ประวัติผู้เขียน (ชื่อ-สกุล, วุฒิการศึกษา (ประกอบไปด้วย วุฒิการศึกษา สาขาที่จบ ชื่อมหาวิทยาลัย)
 • คำโปรยหลังปก

2. ตรวจสอบความพร้อมส่งต้นฉบับ

 • ไม่ต้องระบุชื่อผู้เขียนในหน้าต่าง ๆ ของต้นฉบับ ยกเว้นหน้าปก
 • ส่งไฟล์ต้นฉบับและแบบฟอร์มเสนอจัดพิมพ์มาทาง Email: nuph@nu.ac.th ประกอบไปด้วยไฟล์ WORD และ PDF (send files to Email: nuph@nu.ac.th attach WORD and PDF files.)

แบบฟอร์มเสนอจัดพิมพ์ใหม่

แบบขอเสนอส่งต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
แบบฟอร์มรับรองการมีส่วนร่วมฯ (กรณีมีผู้สร้างสรรค์มากกว่า 1)
แบบฟอร์มขอใช้ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม (ถ้าต้องขอลิขสิทธิ์จากงานบุคคลอื่น ๆ)