แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
4. สถานภาพ
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์
5. บริการที่ท่านติดต่อ
ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ
1.1 ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม คล่องตัว ไม่ซับซ้อน
1.2 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
1.3 ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง
1.4 ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
2.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง
2.2 ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
2.3 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ
2.4 มีความชัดเจนในการให้คำแนะนำ อธิบาย และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
3. ด้านการประชาสัมพันธ์และการให้บริการสารสนเทศ
3.1 การประชาสัมพันธ์การให้บริการของสำนักพิมพ์ฯ อย่างชัดเจนและทั่วถึง
หากท่านที่เคยใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ กรุณาตอบข้อ 3.2 และ 3.3
3.2 เว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ฯ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีข้อมูลตามที่ต้องการ
3.3 เว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ฯ ใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน
4. ด้านสถานที่ให้บริการ
4.1 สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ
4.2 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
4.3 แสงสว่างของสถานที่ให้บริการ
4.4 ป้ายบอกทาง ป้ายประกาศต่างๆ มีความชัดเจน
4.5 การจัดพื้นที่ให้บริการกว้างขวาง สะดวก เหมาะสม