แบบฟอร์มเสนอจัดพิมพ์ใหม่

แบบฟอร์ม  
แบบขอเสนอส่งต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
แบบฟอร์มรับรองการมีส่วนร่วมฯ (ถ้ามี)
แบบฟอร์มขอใช้ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม (ถ้าต้องขอลิขสิทธิ์จากงานบุคคลอื่น ๆ)


Application Form

Application Form  
Application Form for Publication of Academic Documents
Form of Proportion Ratio in Academic Publication and Approval of Document for Publication
Form of Copyright Permission


สำหรับสำนักพิมพ์ฯ

แบบฟอร์ม  
(สนพ.17) แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
(สนพ.19) แบบฟอร์มขอจัดพิมพ์ซ้ำ