วิธีการเขียนบรรณานุกรม รูปแบบ APA 6 ในงานวิชาการ

    วิธีการเขียนบรรณานุกรม รูปแบบ APA 6 ในงานวิชาการ บรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิง เป็นส่วนสำคัญที่สำคัญของการเขียนงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางวิชาการ หนังสือ ตำรา รายงานการวิจัย หรือที่เราเห็นกันมากก็คือวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะปรากฏอยู่ท้ายเล่มของผลงานที่เป็นเป็นแหล่งรวบรวบรายการข้อมูลที่งานเขียนนั้น ๆ ได้อ้างอิงถึง อีกทั้งยังเป็นส่วนที่จะเชื่อมโยงไปยังต้นทางของแหล่งข้อมูลที่ให้ผู้อ่านสามารถค้นหาและสืบค้นเพิ่มเติมได้

    โดยส่วนใหญ่แล้วการเขียนบรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิง จะนิยมใช้มาตรฐานการเขียนที่ชื่อว่า APA หรือ (American Psychological Association) พัฒนามาจากนักสังคมศาสตร์และนักพฤติกรรมศาสตร์มากว่า 80 ปี เพื่อเป็นมาตรฐาน ในการเขียนอย่างเป็นระบบสำหรับการทำวิจัย รายงานการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม บทความและกรณีศึกษา สำหรับนักเขียนและนักศึกษานำมาใช้ในวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย โดยในปัจจุบัน APA ได้พัฒนามาถึงเวอร์ชันที่ 7 ที่มีมาตราฐานใหม่ที่เป็นแปลงจากเดิมไปพอสมควร แต่ในบทความนี้เราจะยกตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม เวอร์ชันที่ 6 ที่ยังได้รับความนิยมใช้เป็นแหล่งอ้างอิงกันมาก เช่น หนังสือ งานวิจัย วารสาร วิทยานิพนธ์ สื่อออนไลน์

การใช้อักษรย่อ

ม.ป.ท.        แทนคําเต็มว่า    (ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์)
N.P.           แทนคําเต็มว่า    (no Place of publication)
ม.ป.พ.        แทนคําเต็มว่า    (ไม่ปรากฏสํานักพิมพ์)
n.p.            แทนคําเต็มว่า    (no publisher)
(ม.ป.ป.)      แทนคําเต็มว่า    ไม่ปรากฏปีพิมพ์
(n.d.)          แทนคําเต็มว่า    no date
(บ.ก.)          แทนคําเต็มว่า     บรรณาธิการ
(Ed.) หรือ (Eds.) แทนคําเต็มว่า    Editor หรือ Editors

การเขียนชื่อผู้แต่ง

ไม่ต้องลงคํานําหน้านามตําแหน่งทางวิชาการคําเรียกทางวิชาชีพและตําแหน่งยศต่าง ๆ (ยกเว้น มีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ และสมณศักดิ์)

ผู้เขียน 1 คน
ผู้แต่ง1./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.

ผู้เขียน 2 คน
ผู้แต่ง1,/และผู้แต่ง2.//(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์://สํานักพิมพ์.

ผู้เขียน 3 คน
ผู้แต่ง1,/ผู้แต่ง2,/และผู้แต่ง3.//(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง//(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์://สํานักพิมพ์.

ผู้เขียนมากกว่า 7 คน
ผู้แต่ง1,/ผู้แต่ง2,/ผู้แต่ง3,/ผู้แต่ง4,/ผู้แต่ง5,/ผู้แต่ง6,…ผู้แต่งคนสุดท้าย./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง//(พิมพ์ครั้งที่).//
สถานที่พิมพ์://สํานักพิมพ์.

1. หนังสือ

ผู้แต่ง 1./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.

จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ. (2563). พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้. พิษณุโลก: สํานักพิมพ์ //////// มหาวิทยาลัยนเรศวร.

1.1 หนังสือไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่).//(ปีพิมพ์).//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.

หลากความคิดชีวิตคนทํางาน. (2551).  กรุงเทพฯ: แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน สํานักงานกองทุน
////////สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

1.2 บทความหรือบทในหนังสือ (ฺBook chapter)

ชื่อผู้แต่งบทความหรือบท./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความหรือบท./ใน หรือ In/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.),
//////// ชื่อหนังสือ/(น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า).//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.

วัลลภัช สุขสวัสดิ์. (2561).  แนวความคิดเรื่องชนชั้นนำทางการเมืองของกีตาโน มอสกา กับชนชั้นนำทางการ
//////// เมืองไทยในยุคมาลานำไทย. ใน วัชรพล ศุภจักรวัฒนา และวัชรพล พุทธรักษา (บ.ก.), ว่าด้วยทฤษฎี
//////// รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย
(พิมพ์ครั้งที่ 2). (น. 47-68).  พิษณุโลก: สํานักพิมพ์
//////// มหาวิทยาลัยนเรศวร.

*หมายเหตุ (พิมพ์ครั้งที่) ให้ระบุตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป

2. หนังสือแปล

ชื่อผู้แต่งต้นฉบับ. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่องที่แปล [ชื่อต้นฉบับ] (ชื่อผู้แปล, แปล). สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์. (ต้นฉบับพิมพ์ปี ค.ศ. หรือ พ.ศ.)

แบรี่ สมาร์. (2555). มิเชล ฟูโกต์ [Michel Foucault] (จามะรี เชียงทอง และสุนทร สราญจิต, แปล). กรุงเทพฯ:
//////// ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน). (ต้นฉบับพิมพ์ปี ค.ศ. 1994).

3. E-book

ผู้แต่ง 1. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่). สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์. จาก หรือ from http://www.xxxxxxx

Howitt, D. (2011). Introduction to research methods in psychology. Retrieved from
/ //////// https://www.dawsonera.com.

จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ. (2562). พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้.
//////// (พิมพ์ครั้งที่ 3). พิษณุโลก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. สืบค้นจาก https://www.ookbee.com

Haslam, S. (2003). Research Methods and Statistics in Psychology (SAGE Foundations
//////// of Psychology series). [Kindle DX version]. Retrieved from http://www.amazon.com

4. รายงานการวิจัย

ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง (รายงานผลการวิจัย).//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.

พินิจทิพย์มณี. (2553).  การวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการตายของ
//////// ประเทศไทย
(รายงานผลการวิจัย).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

5. วิทยานิพนธ์

5.1 วิทยานิพนธ์แบบรูปเล่ม

ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral dissertation หรือ วิทยานิพนธ์
//////// ปริญญามหาบัณฑิต หรือ master’s thesis)./สถานที่พิมพ์./ชื่อสถาบัน.

วันชนะ จูบรรจง. (2560). ระบบสนับสนุนการประมาณการสัมผัสแคดเมียมผ่านการบริโภคอาหาร (วิทยานิพนธ์
//////// ปริญญามหาบัณฑิต). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร

5.2 วิทยานิพนธ์ฐานข้อมูลออนไลน์

ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral dissertation หรือ วิทยานิพนธ์
//////// ปริญญามหาบัณฑิต หรือ master’s thesis)./สถานที่พิมพ์./ชื่อสถาบัน. สืบค้นจาก หรือ Retrieved from
//////// http://www.xxxxxxxxx

พรทิพย์ ว่องไวพิทยา. (2551). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการมอบหมายและ
//////// ติดตามความก้าวหน้าของงาน กรณีศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
(วิทยานิพนธ์
////////ปริญญามหาบัณฑิต). พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยนเรศวร. สืบค้นจาก https://tdc.thailis.or.th/tdc/

6. วารสาร

6.1 วารสารแบบเล่ม

ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/เลขของปีที่/(เลขของฉบับที่),/เลขหน้า.

วิชัย พานิชย์สวย, สุมน ไวยบุญญา, พัชรพร ศุภกิจ, และรัตนากร หลวงแก้ว. (2562).  ผลของการใช้บทเรียน PISA
//////// ที่มีต่อความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา.
//////// วารสารการวิจัยพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 12(3), 133-160.

6.2 วารสารออนไลน์

 6.2.1 กรณีไม่มีเลข DOI

ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/เลขของปีที่/(เลขของฉบับที่),/เลขหน้า. สืบค้นจาก หรือ
//////// Retrieved from http://www.xxxxxxxxx

Pattaratumrong, M., & Wongkhamhaeng, K. (2019).  The Molecular Identification of Nephtys
//////// species (Polychaeta: Phyllodocida) from Songkhla Lake, Southern Thailand.  Naresuan
//////// University Journal: Scienc
e And Technology (NUJST), 27(3), 1-9.
//////// http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/Vol-27-No-3-2019-1-9

6.2.2 กรณีมีเลข DOI

ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/เลขของปีที่/(เลขของฉบับที่),/เลขหน้า.
//////// doi: xxxxxxxxx

Chantana, C. (2019).  A Cooling System for a Mushroom House for Use in the Upper Central
//////// Region Climate of Thailand.  Naresuan University Journal: Science And Technology
//////// (NUJST), 27
(3), 10-19. doi:10.14456/nujst.2019.22

7. Website

ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น วันเดือนปี,//จาก หรือ Retrieved from/http://www.xxxxxxxxxx

สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน
//////// 2562,  จาก https://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/

สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น 4 กันยายน 2564.
//////// จาก https://www.nupress.grad.nu.ac.th/โรคในเด็ก

8. รูปภาพ

ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อภาพ./ [Image]. /สืบค้น วันเดือนปี,//จาก หรือ Retrieved from/http://www.xxxxxxxxxx

ตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้อหา

การพบปะกันระหว่างคิมจองอึน (Kim Jong-un) ผู้นำเกาหลีเหนือ
ประธานาธิบดีมุนแชอิน (Moon Jae-in) ผู้นำเกาหลีใต้ และประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ผู้นำสหรัฐอเมริกาที่พื้นที่ปลอดทหาร
(demilitarized zone) ระหว่างเกาหลีทั้งสอง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
ค.ศ. 2019 (The White House, 2019)

อย่างการอ้างอิงบรรณานุกรม

The White House. (2019). President Trump Meets with Chairman Kim Jong Un. [Image]. Retrieved from //////// https://commons.wikimedia. org/wiki/File:President_Trump_Meets_with_Chairman_Kim_ Jong_Un_(48164732021).jpg

9. แอปพลิเคชัน

ชื่อผู้ถือสิทธิ์ หรือองค์กร. (ปีของ version แอป). ชื่อแอปพลิเคชัน (Version แอป) [Mobile application software]. จาก หรือ Retrieved from http://xxxxx

Automattic. (2021). WordPress (Version 18.0) [Mobile application software]. Retrieved from https://apps.apple.com/us/app/wordpress/id335703880

—————————————————————————————————————

เอกสารอ้างอิง

บุญฑา วิศวไพศาล. (ม.ป.ป).  มนุษยศาสตร์สาร.  สืบค้น 18 กันยายน 2562, จาก
//////// http://journal.human.cmu.ac.th/files/form2.pdf
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (ม.ป.ป).  การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาตาม
//////// หลักเกณฑ์ APA.
สืบค้น 18 กันยายน 2562,  จาก http://www.jba.tbs.tu.ac.th/
//////// files/APA_Style.pdf
American University of Sharjah. (n.d.).  APA 6th Edition Citation Style. September
//////// 18, 2019,  Retrieved from https://aus.libguides.com/apa/apa-website
Himmelfarb Health Sciences Library. (n.d.). APA Citation Style, 6th edition. September
//////// 18, 2019,  Retrieved from https://guides.himmelfarb.gwu.edu/APA

Chelsea L. (2013). How to Cite a Mobile App. August
//////// 30, 2021,  Retrieved from https://blog.apastyle.org/apastyle/2013/03/how-to-cite-a-mobile-app.html