วิธีการเขียนบรรณานุกรม รูปแบบ APA 6 ในงานวิชาการ

บรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิง เป็นส่วนที่สำคัญของการเขียนงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางวิชาการ หนังสือ ตำรา รายงานการวิจัย หรือที่เราเห็นกันมากก็คือวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะปรากฏอยู่ท้ายเล่มของผลงานที่เป็นเป็นแหล่งรวบรวบรายการข้อมูลที่งานเขียนนั้น ๆ ได้อ้างอิงถึง อีกทั้งยังเป็นส่วนที่จะเชื่อมโยงไปยังต้นทางของแหล่งข้อมูลที่ให้ผู้อ่านสามารถค้นหาและสืบค้นเพิ่มเติมได้

โดยส่วนใหญ่แล้วการเขียนบรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิง จะนิยมใช้มาตรฐานการเขียนที่ชื่อว่า APA หรือ (American Psychological Association) พัฒนามาจากนักสังคมศาสตร์และนักพฤติกรรมศาสตร์มากว่า 80 ปี เพื่อเป็นมาตรฐาน ในการเขียนอย่างเป็นระบบสำหรับการทำวิจัย รายงานการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม บทความและกรณีศึกษา สำหรับนักเขียนและนักศึกษานำมาใช้ในวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย คือรูปแบบ APA โดยทางสำนักพิมพ์ ม.นเรศวร เราได้ใช้เวอร์ชันที่ 6 ที่มีมาตรฐานที่มีการแปลงจากเวอร์ชันเก่าไปพอสมควร ในบทความนี้เราจะยกตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม ที่จำเป็นและใช้เป็นแหล่งอ้างอิงกันมาก เช่น หนังสือ งานวิจัย วารสาร วิทยานิพนธ์ สื่อออนไลน์

การใช้อักษรย่อ

ม.ป.ท.        แทนคําเต็มว่า    (ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์)
N.P.           แทนคําเต็มว่า    (no Place of publication)
ม.ป.พ.        แทนคําเต็มว่า    (ไม่ปรากฏสํานักพิมพ์)
n.p.            แทนคําเต็มว่า    (no publisher)
(ม.ป.ป.)      แทนคําเต็มว่า    ไม่ปรากฏปีพิมพ์
(n.d.)          แทนคําเต็มว่า    no date
(บ.ก.)          แทนคําเต็มว่า     บรรณาธิการ
(Ed.) หรือ (Eds.) แทนคําเต็มว่า    Editor หรือ Editors

การเขียนชื่อผู้แต่ง

ไม่ต้องลงคํานําหน้านามตําแหน่งทางวิชาการคําเรียกทางวิชาชีพและตําแหน่งยศต่าง ๆ (ยกเว้น มีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ และสมณศักดิ์)

ผู้เขียน 1 คน
ผู้แต่ง1./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.

ผู้เขียน 2 คน
ผู้แต่ง1,/และผู้แต่ง2.//(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์://สํานักพิมพ์.

ผู้เขียน 3 คน
ผู้แต่ง1,/ผู้แต่ง2,/และผู้แต่ง3.//(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง//(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์://สํานักพิมพ์.

ผู้เขียนมากกว่า 7 คน
ผู้แต่ง1,/ผู้แต่ง2,/ผู้แต่ง3,/ผู้แต่ง4,/ผู้แต่ง5,/ผู้แต่ง6,…ผู้แต่งคนสุดท้าย./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง//(พิมพ์ครั้งที่).//
สถานที่พิมพ์://สํานักพิมพ์.

1. หนังสือ

ผู้แต่ง 1./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.

สุกัญญา รอส. (2561).  วัสดุชีวภาพ.  พิษณุโลก: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร.

หนังสือไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่).//(ปีพิมพ์).//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.

หลากความคิดชีวิตคนทํางาน. (2551).  กรุงเทพฯ: แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน สํานักงานกองทุน
////////สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

บทความหรือบทในหนังสือ

ชื่อผู้แต่งบทความหรือบท./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความหรือบท./ใน หรือ In/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.),
////////ชื่อหนังสือ/(น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า).//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.

วัลลภัช สุขสวัสดิ์. (2561).  แนวความคิดเรื่องชนชั้นนำทางการเมืองของกีตาโน มอสกา กับชนชั้นนำทางการ
////////เมืองไทยในยุคมาลานำไทย. ใน วัชรพล ศุภจักรวัฒนา และวัชรพล พุทธรักษา (บ.ก.), ว่าด้วยทฤษฎี
////////รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย (พิมพ์ครั้งที่ 2). (น. 47-68).  พิษณุโลก: สํานักพิมพ์
////////มหาวิทยาลัยนเรศวร.

*หมายเหตุ (พิมพ์ครั้งที่) ให้ระบุตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป

2. หนังสือแปล

ชื่อผู้แต่งต้นฉบับ./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่องที่แปล/[ชื่อต้นฉบับ]/(ชื่อผู้แปล, แปล)./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.
////////(ต้นฉบับพิมพ์ปี ค.ศ. หรือ พ.ศ.)

แบรี่ สมาร์. (2555). มิเชล ฟูโกต์ [Michel Foucault] (จามะรี เชียงทอง และสุนทร สราญจิต, แปล). กรุงเทพฯ:
////////ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน). (ต้นฉบับพิมพ์ปี ค.ศ. 1994).

3. E-book

ผู้แต่ง 1./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. //จาก หรือ from/http://www.xxxxxxx

Howitt, D. (2011). Introduction to research methods in psychology. Retrieved from
////////https://www.dawsonera.com.

จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ. (2562). พฤติกรรมสุขภาพ: แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้.
////////(พิมพ์ครั้งที่ 3). พิษณุโลก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. สืบค้นจาก https://www.ookbee.com

Haslam, S. (2003). Research Methods and Statistics in Psychology (SAGE Foundations
////////of Psychology series).[Kindle DX version]. Retrieved from http://www.amazon.com

4. รายงานการวิจัย

ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง(รายงานผลการวิจัย).//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.

พินิจทิพย์มณี. (2553).  การวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการตายของ
////////ประเทศไทย (รายงานผลการวิจัย).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

5. วิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์แบบรูปเล่ม

ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral dissertation หรือ วิทยานิพนธ์
////////ปริญญามหาบัณฑิต หรือ master’s thesis)./สถานที่พิมพ์./ชื่อสถาบัน.

วันชนะ จูบรรจง. (2560). ระบบสนับสนุนการประมาณการสัมผัสแคดเมียมผ่านการบริโภคอาหาร (วิทยานิพนธ์
////////ปริญญามหาบัณฑิต). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยานิพนธ์ฐานข้อมูลออนไลน์

ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral dissertation หรือ วิทยานิพนธ์
////////ปริญญามหาบัณฑิต หรือ master’s thesis)./สถานที่พิมพ์./ชื่อสถาบัน. สืบค้นจาก หรือ Retrieved from
////////http://www.xxxxxxxxx

พรทิพย์ ว่องไวพิทยา. (2551). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการมอบหมายและ
////////ติดตามความก้าวหน้าของงาน กรณีศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร (วิทยานิพนธ์
////////ปริญญามหาบัณฑิต). พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยนเรศวร. สืบค้นจาก https://tdc.thailis.or.th/tdc/

6. วารสาร

วารสารแบบเล่ม

ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/เลขของปีที่/(เลขของฉบับที่),/เลขหน้า.

วิชัย พานิชย์สวย, สุมน ไวยบุญญา, พัชรพร ศุภกิจ, และรัตนากร หลวงแก้ว. (2562).  ผลของการใช้บทเรียน PISA
////////ที่มีต่อความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา.
////////วารสารการวิจัยพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 12(3), 133-160.

วารสารออนไลน์

 – กรณีไม่มีเลข DOI

ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/เลขของปีที่/(เลขของฉบับที่),/เลขหน้า. สืบค้นจาก หรือ
////////Retrieved from http://www.xxxxxxxxx

Pattaratumrong, M., & Wongkhamhaeng, K. (2019).  The Molecular Identification of Nephtys
////////species (Polychaeta: Phyllodocida) from Songkhla Lake, Southern Thailand.  Naresuan
////////University Journal: Science And Technology (NUJST), 27(3), 1-9.
////////http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/Vol-27-No-3-2019-1-9

 – กรณีมีเลข DOI

ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/เลขของปีที่/(เลขของฉบับที่),/เลขหน้า.
////////doi: xxxxxxxxx

Chantana, C. (2019).  A Cooling System for a Mushroom House for Use in the Upper Central
////////Region Climate of Thailand.  Naresuan University Journal: Science And Technology
////////(NUJST), 27(3), 10-19. doi:10.14456/nujst.2019.22

ธมนวรรณกัญญาหัตถ์, และศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม. (2554). ความพึงพอใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อ
////////ประโยชน์ของสมาร์ทโฟน. ในชนัญชีภังคานนท์ (บ.ก.), กระบวนทัศน์มหาวิทยาลัยไทยบนความทำทายของ
////////เอเชียปาซิฟิก (น. 119-121). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

7. Conferences papers and proceedings

แบบเล่ม

ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง./ใน หรือ In ชื่อบรรณาธิการ. (บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.),/ชื่อ Proceedings/
////////(น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า)./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.

Piyasiripon, N. (2016).  Factors affecting Policy Implementation Effectiveness toward National Security
////////Policy in Southernmost Provinces of Thailand. The 38th National Graduate Research Conference
////////(Humanities and Social Science) (pp. 169-176). Phitsanulok. Naresuan University Publishing House.

ธมนวรรณกัญญาหัตถ์, และศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม. (2554). ความพึงพอใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
////////ต่อประโยชน์ของสมาร์ทโฟน. ในชนัญชีภังคานนท์ (บ.ก.), กระบวนทัศน์มหาวิทยาลัยไทยบนความทำทายของ
////////เอเชียปาซิฟิก (น. 119-121). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

แบบออนไลน์

ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง./ชื่อ Proceedings หรือชื่องานประชุม
////////(น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า)./สถานที่จัดงาน:/ประเทศ.//สืบค้นจาก หรือ Retrieved from/URL or DOI

ภูเบศร์ สันติสุข, สิรภพ ภูมิภูติกุล, และจารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ. (2563). การคัดแยกและการสกัดเอนไซม์ไลเปส
////////และโปรติเอสให้บริสุทธิ์จากแบคทีเรียกรดแลกติค. การประชุมวิชาการระดับชาติ“นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม”
////////ครั้งที่ 16 “NU Research Foresight: Beyond 30 years” ( น. 48-61). มหาวิทยาลัยนเรศวร. ไทย. สืบค้นจาก
////////http://conference.nu.ac.th/nrc16/dFiles/nrc16full.pdf

8. Website

ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved วัน/เดือน/ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx

สรญา แสงเย็นพันธ์. (2563).  พฤติกรรมสุขภาพ. สืบค้น 18 กันยายน
////////2563,  จาก https://www.nupress.grad.nu.ac.th/behavior

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. (2563).  การวิจัยเชิงคุณภาพ. สืบค้น 12 ตุลาคม
////////2563,  จาก https://www.nupress.grad.nu.ac.th/qualitative-research/

Healey, R.G. (2011). The History of Policy Analysis. Retrieved 24 March 2019
////////from https://econ.duke.edu/uploads/media_items/what-is-the-history
////////-of-policy-analysis-9-2011.original.pdf

9. รูปภาพจากเว็บไซต์

หากเราต้องการที่จะอ้างอิงภาพบนเว็บไซต์ออนไลน์ เช่น (แผนภูมิ, กราฟ, รูปภาพ, ภาพถ่าย, อินโฟกราฟิกส์, ภาพประกอบ, ตาราง, และอื่น ๆ ) อันดับแรกเราต้องตรวจสอบสถานะลิขสิทธิ์ของภาพก่อน บางเว็บไซต์ เช่น Flickr Commons (https://www.flickr.com/commons)  Pixabay (https://pixabay.com)  หรือ commons.wikimedia.orgเป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้ใช้งานได้แบบสาธารณสมบัติโดยไม่มีเงื่อนไข พร้อมให้เครดิตแก่ผู้เขียน ภายได้เงื่อนไข Creative Commons สามารถดูรายละเอียดได้ที่ (http://creativecommons.org)

การอ้างอิงในเนื้อหา

ภาพ 2 การพบปะกันระหว่างคิมจองอึน (Kim Jong-un) ผู้นำเกาหลีเหนือประธานาธิบดีมุนแชอิน (Moon Jae-in) ผู้นำเกาหลีใต้ และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ผู้นำสหรัฐอเมริกาที่พื้นที่ปลอดทหาร (demilitarized zone) ระหว่างเกาหลีทั้งสอง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 2019 (The White House, 2019)

การเขียนในส่วน References

ชื่อนาม-สกุล./(ปี).//ชื่อรูปภาพ/[ภาพ หรือ image]./สืบค้น หรือ Retrieved วัน/เดือน/ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx

The White House. (2019). President Trump Meets with Chairman Kim Jong Un. [image]. Retrieved January ////////25, 2021, from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:President_Trump_Meets_with_Chairman_
////////Kim_Jong_Un_(48164732021).jpg

ชุดนิสิต ม.นเรศวร

—————————————————————————————————————

เอกสารอ้างอิง

บุญฑา วิศวไพศาล. (ม.ป.ป).  มนุษยศาสตร์สาร.  สืบค้น 18 กันยายน 2562, จาก
////////http://journal.human.cmu.ac.th/files/form2.pdf
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (ม.ป.ป).  การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาตาม
////////หลักเกณฑ์ APA.
สืบค้น 18 กันยายน 2562,  จาก http://www.jba.tbs.tu.ac.th/
////////files/APA_Style.pdf
American University of Sharjah. (n.d.).  APA 6th Edition Citation Style. Retrieved September
////////18, 2019,  from https://aus.libguides.com/apa/apa-website
DCU library. (2017). DCU Library APA Referencing Style Guide. Retrieved January
////////25, 2021 from https://www.dcu.ie/sites/default/files/library
/////////pdfs/apacitingreferencingguide2017.pdf
Himmelfarb Health Sciences Library. (n.d.). APA Citation Style, 6th edition. Retrieved September
////////18, 2019, from https://guides.himmelfarb.gwu.edu/APA

Message us