ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง “อักขรวิธีภาษาเขมร”

ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง “อักขรวิธีภาษาเขมร” เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร หนังสือเรื่อง “อักขรวิธีภาษาเขมร” ของ รองศาสตราจารย์ นาวาโท ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง

ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านอักษรศาสตร์มาเป็นเวลาช้านาน หนังสือเล่มนี้นำเสนอการเรียนรู้เกี่ยวกับอักขรวิธีภาษาเขมร ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู้ศึกษามองเห็นความใกล้ชิดกันระหว่างทั้งสองประเทศ ทำให้คนไทยได้มีโอกาสในการที่จะ “รู้เขา” ได้เข้าใจ รับรู้ความรู้สึกนึกคิด จิตใจ ทัศนคติ และสังคมของเพื่อนบ้านที่มีผืนแผ่นดินติดต่อกัน เมื่อนำมาประกอบกับการ “รู้เรา” ที่มีอยู่แล้ว ย่อมอำนวยประโยชน์ไม่เพียงแต่เฉพาะทางด้านอักษรศาสตร์ แต่จะเกิดประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน ให้แก่ผู้ศึกษาและแก่ประเทศไทยของเราเป็นอย่างยิ่ง

อักขรวิธีภาษาเขมร  อักขรวิธีภาษาเขมร

อักขรวิธีภาษาเขมร