10 %

การบริหารและการจัดการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

405.00฿

มีสินค้า

การบริหารและการจัดการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ อันเกิดจากการหล่อหลอมให้รักในการศึกษา รักในความรู้ รักชาติ รักศาสนา และรักพระมหากษัตริย์ สร้างวัฒนธรรมอันดีงามในความเป็นประเทศไทย ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านต้องศึกษาและเรียนรู้พร้อมนโยบายจากรัฐบาลสู่การพัฒนาให้เกิดประสิทธิผลในตัวผู้เรียนให้มากที่สุด โดยยึดหลักการทฤษฎีสู่แนวทางในการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมสามารถกระทำได้จริงเกิดผลลัพท์ตามดัชนีตัวบ่งชี้และส่งถึงผลกระทบตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความหลากหลายในวัฒนธรรมเชิงพื้นที่และบริบทที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ การกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงภายใต้เศรษฐกิจฐานความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความเป็นพลเมืองที่ดีต่อการพัฒนาประเทศชาติสืบไป

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุปรมัย อุปไมยอธิชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุุชาติ บางวิเศษ
ISBN 978-616-426-183-9
ISBN (e-book) 978-616-426-184-6
ปีพิมพ์ : 1/2563
ขนาด (w x h) : 190 x 260 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 470 หน้า

อ่านตัวอย่าง

คำอธิบาย

การบริหารและการจัดการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ อันเกิดจากการหล่อหลอมให้รักในการศึกษา รักในความรู้ รักชาติ รักศาสนา และรักพระมหากษัตริย์ สร้างวัฒนธรรมอันดีงามในความเป็นประเทศไทย ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านต้องศึกษาและเรียนรู้พร้อมนโยบายจากรัฐบาลสู่การพัฒนาให้เกิดประสิทธิผลในตัวผู้เรียนให้มากที่สุด โดยยึดหลักการทฤษฎีสู่แนวทางในการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมสามารถกระทำได้จริงเกิดผลลัพท์ตามดัชนีตัวบ่งชี้และส่งถึงผลกระทบตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความหลากหลายในวัฒนธรรมเชิงพื้นที่และบริบทที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ การกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงภายใต้เศรษฐกิจฐานความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความเป็นพลเมืองที่ดีต่อการพัฒนาประเทศชาติสืบไป

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุปรมัย อุปไมยอธิชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุุชาติ บางวิเศษ
ISBN 978-616-426-183-9
ISBN (e-book) 978-616-426-184-6
ปีพิมพ์ : 1/2563
ขนาด (w x h) : 190 x 260 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 470 หน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1090 kg

คุณอาจจะชื่นชอบ…