บัณฑิตวิทยาลัย โดยงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์การจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร และการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 บัณฑิตวิทยาลัย โดยงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์การจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร และการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการใน โครงการศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทความทางวิชาการ และการจัดทำตำราเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยการบรรยายแนะนำขั้นตอนการตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย รศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และแนะนำขั้นตอนการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม MD 133 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

 

การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ