การพยาบาลผู้ป่วยหัวใจ

การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ

หัวใจเป็นอวัยวะกล้ามเนื้อที่มีการเจริญเติบโตและทำงานได้อย่างสมบูรณ์ จึงทำให้หัวใจสามารถสูบฉีดเลือดให้กับระบบหลอดเลือดของร่างกาย เพื่อขนส่งสารอาหารต่างๆ ที่มีออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ โดยหัวใจมีขนาดใหญ่กว่ากำปั้นมือของเจ้าของเล็กน้อย น้ำ หนัก ของหัวใจปกติอยู่ในช่วง 200 ถึง 425 กรัม ขึ้นอยู่กับขนาดร่างกายของแต่ละบุคคล โดยหัวใจจอยู่ภายในถุงกลวงที่มีเยื่อบุเป็นถุงหุ้มรอบเรียกว่า เยื่อหุ้มหัวใจ หรือ ถุงหุ้มหัวใจ (pericardium) ซึ่งเยื่อนี้จะซ้อนกัน 2 ชั้น ชั้นนอกยึดติดกับส่วนต่างๆ ของทรวงอก ชั้นในติดแน่นกับกล้ามเนื้อหัวใจ และตำแหน่งของหัวใจจะอยู่ในทรวงอกด้านซ้าย ตั้งอยู่ระหว่างปอดซ้ายและปอดขวาค่อนมาทางด้านซ้าย ขอบขวาของหัวใจอยู่ด้านหลังของกระดูกหน้าอก (sternum) และขอบซ้ายสุดของหัวใจอยู่ตรงกับแนวกึ่งกลางของกระดูกไหปลาร้าข้างซ้ายตัดกับแนวช่องซี่โครงช่องที่ห้า ส่วนปลายของหัวใจเรียกว่า apex มีลักษณะทู่ ปลายชี้ลงไปด้านซ้าย ซึ่งเป็นส่วนของหัวใจห้องล่างซ้าย (สุนัน สุดดีและคณะ, 2557)

การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ


ภายในเล่มว่าด้วยพื้นฐานโครงสร้างของหัวใจ ในบทที่ 1 กายวิภาคและสรีรวิทยาของหัวใจจากพื้นฐาน ประกอบด้วย 1. ห้องหัวใจ 2. ลิ้นหัวใจ 3. ผนังของหัวใจ 4. เยื่อหุ้มหัวใจ 5. เส้นเลือดที่มาเลี้ยงหัวใจ 6. ระบบนำไฟฟ้า 7. เส้นประสาทที่มาเลี้ยงหัวใจ โดยห้องหัวใจ (Heart chambers) หัวใจแบ่งออกเป็น 4 ห้อง (heart chambers) (Anne et al., 2012) และทิศทางการไหลของเลือดเข้าสู่แต่ละห้องจะถูกควบคุมโดยลิ้นหัวใจ (cardiac valves) ทำให้เลือดไม่ไหลย้อนเมื่อมีการบีบตัวและคลายตัว โดยในที่นี้จะกล่าวถึงห้องของหัวใจตามลำดับของการไหลของเลือดภายในหัวใจ หัวใจห้องบนขวา (Right atrium) หัวใจห้องล่างขวา (Right ventricle) หัวใจห้องบนซ้าย (Left atrium) และหัวใจห้องล่างซ้าย (Left ventricle) ไปจนถึงการพยาบาลผู้ป่วยในอาการต่าง รวมถึงการใช้เครื่องมือพยุงการทำงานของหัวใจ การช็อคไฟฟ้าหัวใจ การใส่เครื่องพยุงการทำงานหัวใจและปอด

การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ

หนังสือการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ (Cardiac Critical Care Nursing) เน้นแนวทางปฏิบัติงาน การดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตแก่พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทั่วไป โดยได้รวบรวมความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ที่ทันสมัยและประสบการณ์จริงที่ได้ปฏิบัติงานมา เนื้อหาแบ่งออกเป็น 9 บท เน้นความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลังผ่าตัดหัวใจโดยเริ่มตั้งแต่กายวิภาคและสรีรวิทยาของหัวใจ การดูแลและเฝ้าระวังสัญญาณชีพต่าง การให้ยาต้านหัวใจเต้นผิดจังหวะ การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยเครื่องช่วยหายใจ การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจและการช็อคไฟฟ้าหัวใจ ทั้งนี้รวมไปถึงการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ท่อระบายทรวงอก เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจ (Intra-Aortic Balloon Pump, IABP) และเครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ(Extracorporeal Membrane Oxygenation, ECMO)

การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ


บทที่ 1 กายวิภาคและสรีรวิทยาของหัวใจ
บทที่ 2 Hemodynamic monitoring
บทที่ 3 การพยาบาลผู้ป่วยใส่เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจ
บทที่ 4 การพยาบาลผู้ป่วยใส่ท่อระบายทรวงอก
บทที่ 5 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยเครื่องช่วยหายใจ
บทที่ 6 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านหัวใจผิดจังหวะ
บทที่ 7 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการช็อคไฟฟ้าหัวใจ
บทที่ 8 การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ
บทที่ 9 การพยาบาลผู้ป่วยใส่เครื่องพยุงการทำงานหัวใจและปอด


สามารถสั่งซื้อได้ที่

การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ
– NUPH Shop
และศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา

อ้างอิง
สุนันสุดดี, เสาวนีย์ เนาวพานิช, ศรินรัตน์ ศรีประสงค์, และ วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุ. (2557). หัตถการทางหัวใจและหลอดเลือดกับการพยาบาล. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.
Anne M.Gilroy, Brian R.MacPherson, & Lawrence M.Ross. (2012). Atlas of Anatomy. New York: Thomson Press (India).

Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
3 based on 1 votes
Brand Name
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
Product Name
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ
Price
THB 360
Product Availability
Available in Stock
Message us