สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร จัดลงนามเซ็นสัญญา หนังสือ เคมีอินทรีย์ของพอลิเมอร์ (ฉบับปรับปรุง)

เคมีอินทรีย์ของพอลิเมอร์ (ฉบับปรับปรุง) หนังสือออกใหม่ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศาวร

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์

ภาคภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมธา รัตนากรพิทักษ์
เมธา รัตนากรพิทักษ์
เมธา รัตนากรพิทักษ์