สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร จัดลงนามเซ็นสัญญา หนังสือ ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ด้วยสมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ด้วยสมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น หนังสือออกใหม่ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศาวร

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา วิริยะพงศ์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รัชฎา วิริยะพงศ์

รัชฎา วิริยะพงศ์

รัชฎา วิริยะพงศ์