การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

การเมือง….กระบวนการแสวงหาอำนาจ การใช้อำนาจ และการรักษาอำนาจทางการปกครองเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน… เศรษฐกิจ….การประกอบอาชีพที่มีองค์รวมของกระบวนการผลิตสินค้า การแลกเปลี่ยนสินค้า การบริโภค การกระจายการผลิต การกระจายรายได้ การตลาด ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค…สังคม….กลุ่มคนสองคนขึ้นไปมีมิติแห่งความสัมพันธ์, พฤติกรรม, วัฒนธรรมที่หล่อหลอมสังคมเป็นเนื้อเดียวกันอย่างชัดเจนทั้งด้านบวกและด้านลบ ส่งผลให้อิทธิพลกลุ่มเหนือบุคคล… ที่ใดมีมนุษย์อยู่ ที่นั่นจะมีศาสตร์ทุกศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้องเสมอ และที่ขาดไม่ได้คือศาสตร์ว่าด้วยการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม….
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงต้องพัฒนาทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคม พร้อมๆกัน และในชีวิตประจำวันของคนก็ไม่อาจหลีกพ้นจากการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ได้เช่นกัน…

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

หนังสือเล่มนี้ เขียนขึ้นมาเพื่อใช้ในการสอนรายวิชา การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (Politics, Economy and Society) ซึ่งเป็นวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาผู้เขียนได้ค้นคว้าเรียบเรียงจากตำราหลักต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศของบรรดานักปรัชญา ราชบัณฑิต เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ผู้อ่านและผู้สนใจใฝ่รู้ ได้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานธรรมชาติของการเมืองเศรษฐกิจและสังคมทั่วๆ ไปในภาพรวม ซึ่งจะไม่ลงลึกในรายละเอียดมากนัก เพียงนำเสนอพื้นฐานเบื้องต้นที่มนุษย์ควรรู้ เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเท่าที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกันในสังคมเท่านั้น โดยเน้นให้ผู้สนใจใฝ่รู้ได้นำความรู้ที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและการดำรงตนในสังคม อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีสมกับเป็นบัณฑิต เป็นการปูพื้นฐานวิชาชีพเพื่อก้าวสู่วิชาชีวิตที่งดงามต่อไป

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

สำหรับผู้สนใจใฝ่รู้ประสงค์จะศึกษาในรายละเอียดอย่างลึกซึ้ง รู้แจ้งเห็นจริงในแต่ละเรื่องนั้น ต้องศึกษาเพิ่มเติมจากรายวิชาเฉพาะเอง ซึ่งจะเจาะลึกถึงแก่นแนวคิดทฤษฎีการปฏิบัติ รวมถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นทั้งบวกและลบทุกแง่มุม เช่น การศึกษาทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง สังคมวิทยา มนุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ การเงินการคลัง เป็นต้น อย่างไรก็ดีผู้เขียนได้แนะนำหนังสืออ่านเพิ่มเติมในบรรณานุกรมแล้ว หวังเป็น อย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไปตามสมควร

โดยเนื้อหาภายในหนังสือทั้งหมด 12 บทที่อัดแน่นเนื้อหาสาระสำคัญมากมายได้แก่

บทที่ 1 ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม
บทที่ 2 การเมืองการปกครองในสังคมมนุษย์
บทที่ 3 การปกครองของไทย
บทที่ 4 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในสังคมมนุษย์
บทที่ 5 ระบบเศรษฐกิจในสังคมโลก
บทที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
บทที่ 7 ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคม
บทที่ 8 การจัดระเบียบสังคมและการขัดเกลาทางสังคม
บทที่ 9 สถาบันทางสังคมกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคม
บทที่ 10 การเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลกระทบต่อการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ
และสังคมไทย
บทที่ 11 ธรรมาภิบาล
บทที่ 12 เศรษฐกิจพอเพียง

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม

มนุษย์เกิดมาในโลกแห่งความเป็นจริงที่มิอาจปลอดจากการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมได้ นัยเริ่มแต่ลืมตาดูโลกอยู่รอดเป็นสถานะบุคคลตามกฎหมาย ในสถาบันครอบครัวที่มีการขัดเกลาทางสังคมแตกต่างกันไป ทุกคนในสังคมต้องประกอบอาชีพในวัยอันควร เพื่อดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีสังคมและความถนัดทางเศรษฐกิจของแต่ละคน ภายใต้กรอบนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งรัฐ ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณา ทางการเมืองมาอย่างดีแล้ว โดยตั้งผลลัพธ์อยู่ที่ประโยชน์สุขของมหาชนนั่นเอง การศึกษาหลักวิชา จำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของคำต่างๆ เสียก่อน จึงขออธิบายความหมายของการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมสั้นๆ โดยสังเขป เพื่อความเข้าใจตรงกันและง่ายในการศึกษาต่อไป…

สำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่

NUPH Store

http://bit.ly/2SeVKvK

หรือศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

Summary
product image
Aggregate Rating
5 based on 2 votes
Brand Name
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
Product Name
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Price
THB 290
Product Availability
Available in Stock