การประเมินทักษะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21

การประเมินทักษะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 การนำเสนอการประเมินการปฏิบัติในหนังสือเล่มนี้ใช้คำว่า “การประเมินการปฏิบัติ (Performance assessment) หมายถึง กระบวนการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติของผู้เรียน ครอบคลุมทั้งผลงานและ/หรือกระบวนการที่เป็นทั้งการใช้การเคลื่อนไหวทางร่างกาย ร่วมกับความสามารถทางสมองและ/หรือจิตใจ โดยให้ผู้เรียนแสดงออกด้านทักษะหรือสมรรถนะในการสร้างสรรค์ผลงาน หรือวิธีปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในยุคของการปฏิรูปการศึกษาที่ต้องการวิธีการประเมินผลที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การประเมินการปฏิบัติทำให้การประเมินผล การสอนและการเรียนรู้ มีระยะห่างกันน้อยลง (Payne, 2003, p. 286)

การประเมินทักษะของผู้เรียน

คำว่า performance จึงมีความหมายครอบคลุมการเคลื่อนไหวทางร่างกายที่ใช้ทั้งสมองและจิตใจ ซึ่งเป็นความหมายของการปฏิบัติที่มีความสมบูรณ์ การประเมินการปฏิบัติจึงหมายถึง การออกแบบเพื่อทดสอบความสามารถของผู้เรียนในการประยุกต์ใช้ความรู้(knowledge) ทักษะ (skills) และนิสัยการทำงาน (work habits) ผ่านการปฏิบัติงานในบริบทหรือสถานการณ์จริงหรือสอดคล้องกับสภาพจริงมากที่สุด โดยเน้นให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันและประยุกต์ทักษะและแนวคิดในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Wiggins, 1989; Hart, 1994)ในบริบทที่หลากหลายผ่านการปฏิบัติงาน เพื่อสะท้อนว่าผู้เรียนได้เรียนรู้ตามเป้าหมายการเรียนรู้ (Nitko, 2001, pp. 240-241) อาจจะเป็นการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น ภาพวาด สิ่งประดิษฐ์หรือแสดงออกให้เห็นถึงกระบวนการทำงาน เช่น การรำไทย การร้องเพลง หรือทั้งการสร้างสรรค์ผลงานและกระบวนการ (Nitko & Brookhart, 2011, p. 246)

การประเมินทักษะของผู้เรียน

ส่วนคำว่า การประเมิน (assessment) เป็นการบรรยายคุณลักษณะของผู้เรียนซึ่งอาจจะใช้แบบทดสอบ (tests) หรือไม่ใช้แบบทดสอบ (non tests) ก็ได้ โดยการใช้แบบทดสอบอาจจะเป็นใช้วิธีการวัดผล (measurement) ซึ่งเป็นกระบวนการบรรยายคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นตัวเลข หรือวิธีการจัดประเภท (classification schemes) ซึ่งเป็นกระบวนการบรรยายคุณลักษณะของผู้เรียนในลักษณะของข้อความที่บ่งบอกถึงคุณภาพ แนวคิดดังกล่าวทำให้เห็นบทบาทของการประเมิน (assessment) ที่กว้างขวางครอบคลุมการวัดผล (measurement) (Nitko andBrookhart, 2011, p. 3)

การประเมินทักษะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21

เนื้อหาสาระในหนังสือเล่มนี้มี 8 บท โดยบทที่ 1 นำเสนอความรู้เบื้องต้นสู่การประเมินการปฏิบัติ บทที่ 2 นำเสนอการจำแนกพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติ บทที่ 3 นำเสนอการสร้างเครื่องมือประเมินการปฏิบัติ บทที่ 4 นำเสนอเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค บทที่ 5 นำเสนอการออกแบบการประเมินการปฏิบัติ บทที่ 6 นำเสนอการตรวจสอบคุณภาพการประเมินการปฏิบัติ บทที่ 7 นำเสนอการประเมินโดยแฟ้มสะสมผลงาน และบทที่ 8 นำเสนอการประเมินการปฏิบัติออนไลน์ แต่ละบทประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระ คำถามท้ายบท และเอกสารอ้างอิง โดยมุ่งหวังให้เป็นประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง สำหรับนิสิตนักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

เอกสารอ้างอิง

Payne, D. A. (2003). Applied educational assessment (2nd ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
Nitko, A. J. (2000). Educational assessment of students. NJ: Prentice-Hall.
Nitko, A. J. (2001). Educational assessment of students. (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill.

Summary
การประเมินทักษะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21
Article Name
การประเมินทักษะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21
Description
การประเมินทักษะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 การนำเสนอการประเมินการปฏิบัติในหนังสือเล่มนี้ใช้คำว่า “การประเมินการปฏิบัติ หมายถึง
Author
Publisher Name
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
Publisher Logo