nuph@nu.ac.th 0-5596-8833 ถึง 8836
ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 6/2559
September 3, 2016
0

ประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 6/2559

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 ศาสตราจารย์ รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 6/2559 เรื่อง การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและหารือการกำหนดหลัก มาตราฐานต่างๆ