ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 5/2560

ในวันพฤหัสบที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 5/2560 เรื่อง การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและหารือการกำหนดหลัก มาตราฐานต่าง ๆ

ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ