nuph@nu.ac.th 0-5596-8833 ถึง 8836
ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ศาสตราจารย์ รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 2/2560

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 ศาสตราจารย์ รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและหารือการกำหนดหลัก มาตราฐานต่างๆ

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ศาสตราจารย์ รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 8/2559 เรื่อง การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและหารือการกำหนดหลัก มาตราฐานต่างๆ

ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ศาสตราจารย์ รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 7/2559 เรื่อง การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและหารือการกำหนดหลัก มาตราฐานต่างๆ

ประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 6/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 ศาสตราจารย์ รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 6/2559 เรื่อง การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและหารือการกำหนดหลัก มาตราฐานต่างๆ