สำนักพิมพ์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข จากผลงาน TTF Award

ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย  ดร. ชำนาญ ปาณาวงษ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา และนางสาวนวิพรรณ ตันติพลาผล หัวหน้าสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข

img_4329

จากการได้รับการคัดเลือกให้หนังสือ เรื่อง “ยล เยี่ยม เยือน เย้า: แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” เป็นผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์  รางวัล TTF AWARD ประจำปี 2558-2559 และเป็นความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดพิมพ์

 

14457419_1791902164366501_3535948006720201528_n