10 อันดับหนังสือขายดี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2561

สำนักพิมพ์ มหาวิทยาล้ยนเรศวร จัดอันดับ 10 หนังสือขายดี ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นหนังสือที่มียอดขายมากที่สุดจากทุกช่องทางจำหน่าย ทั้งศูนย์จำหน่ายและช่องทานออนไลน์ตั้งแต่ มกราคม – ธันวาคม 2561 โดยหนังสือที่ขายดีเป็นอันดับ 1 คือ หนังสือ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ และอีก 10 อันดับที่มียอดขายติดอันดับดังต่อไปนี้

อันดับที่ 1 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์
สั่งซื้อได้ที่ https://www.nupress.grad.nu.ac.th/shop/product/9786167902982

อันดับที่ 2 สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์
สั่งซื้อได้ที่ https://www.nupress.grad.nu.ac.th/shop/product/9786164260139

อันดับที่ 3 การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ โดย รองศาสตราจารย์ นพ.จรัญ สายะสถิตย์ (บรรณาธิการ)
สั่งซื้อได้ที่ https://www.nupress.grad.nu.ac.th/shop/product/978-616-426-059-7

อันดับที่ 4 ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย โดย รองศาสตราจารย์ นพ.จรัญ สายะสถิตย์
สั่งซื้อได้ที่ https://www.nupress.grad.nu.ac.th/shop/product/978-616-426-048-1

อันดับที่ 5 พฤติกรรมสุขภาพ: แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
สั่งซื้อได้ที่ https://www.nupress.grad.nu.ac.th/shop/product/9786164260436

อันดับที่ 6 หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา อู่สุวรรณทิม
สั่งซื้อได้ที่ https://www.nupress.grad.nu.ac.th/shop/product/9786164260092

อันดับที่ 7 โรคปริทันต์ต้านการติดเชื้อ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.อิชยา เยี่ยมวัฒนา
สั่งซื้อได้ที่่ https://www.nupress.grad.nu.ac.th/shop/product/9786164260948

อันดับที่ 8 กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.วีระพงษ์ ชิดนอก และเอกลักษณ์ กอบสาริกรณ์
สั่งซื้อได้ที่ https://www.nupress.grad.nu.ac.th/shop

อันดับที่ 9 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้ในงานควบคุมหุ่นยนต์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนัส นัถฤทธิ์
สั่งซื้อได้ที่ https://www.nupress.grad.nu.ac.th/shop/product/978-616-426-032-0

อันดับที่ 10 การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์
สั่งซื้อได้ที่ https://www.nupress.grad.nu.ac.th/shop/product/978-616-426-054-2

ช่องทางการสั่งซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์
– ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา
– ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
– ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
www.nupress.grad.nu.ac.th/shop