เทคนิคการทำสารบัญภาพ/ตาราง อัตโนมัติใน Word

ตอนที่ 1

การสร้างคำบรรยายใต้ภาพ เพื่อนำไปใช้ทำสารบัญภาพอัตโนมัติ

เทคนิคการทำสารบัญภาพ/ตาราง อัตโนมัติใน Word

  1. ขั้นตอนที่แรกนำเคอร์เซอร์ (cursor) ไปวางในตำแหน่งที่ต้องการอธิบายภาพ/ตารางนั้นๆ
  2. เลือกเมนูด้านบน (Ribbon) ในส่วนของ References

 

เทคนิคการทำสารบัญภาพ/ตาราง อัตโนมัติใน Word

3. เลือก Insert Caption

 

เทคนิคการทำสารบัญภาพ/ตาราง อัตโนมัติใน Word

4. จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ในเลือก New Label

 

เทคนิคการทำสารบัญภาพ/ตาราง อัตโนมัติใน Word

5. พิมพ์ขคำว่า “ภาพที่” ไป จากนั้นคลิก OK

 

เทคนิคการทำสารบัญภาพ/ตาราง อัตโนมัติใน Word

6. จะปรากฏ Caption ด้านบนเป็นลำดับภาพที่ลำดับมาให้โดยอัตโนมัติ และคลิก OK

 

เทคนิคการทำสารบัญภาพ/ตาราง อัตโนมัติใน Word

7. จะปรากฏ คำว่า “ภาพที่ 1” มาให้อัตโนมัต (และให้เราพิมพ์คำอธิบายภาพเพิ่มเติมไปด้านหลังหมายเลขภาพ)

จบขั้นตอนการตั้งค่าคำอธิบายภาพแบบอัตโนมัติ

(และทำแบบนี้ซ้ำในขั้นตอนที่ 6(เลือก Insert Caption  > เลือก Label และคลิก OK) ในภาพอื่นๆ ตลอดทั้งไฟล์งาน) 

 

ตอนที่ 2

การสร้างคำบรรยายตาราง เพื่อนำไปใช้ทำสารบัญตารางอัตโนมัติ

เทคนิคการทำสารบัญภาพ/ตาราง อัตโนมัติใน Word

1. เลือก Insert Caption

 

เทคนิคการทำสารบัญภาพ/ตาราง อัตโนมัติใน Word

2. จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ในเลือก New Label

3. พิมพ์ขคำว่า “ตารางที่” ไป จากนั้นคลิก OK

 

เทคนิคการทำสารบัญภาพ/ตาราง อัตโนมัติใน Word

4. จะปรากฏ Caption ด้านบนเป็นลำดับภาพที่ลำดับมาให้โดยอัตโนมัติ และคลิก OK

 

เทคนิคการทำสารบัญภาพ/ตาราง อัตโนมัติใน Word

5. จะปรากฏ คำว่า “ตารางที่ 1” มาให้อัตโนมัต (และให้เราพิมพ์คำอธิบายภาพเพิ่มเติมไปด้านหลังหมายเลขตาราง)

จบขั้นตอนการตั้งค่าคำอธิบายตารางแบบอัตโนมัติ

(และทำแบบนี้ซ้ำในขั้นตอนที่  4 (เลือก Insert Caption  > เลือก Label และคลิก OK) ในภาพอื่นๆ ตลอดทั้งไฟล์งาน) 

 

ตอนที่ 3

การสร้างสารบัญภาพ/ตาราง แบบอัตโนมัติ

 

เทคนิคการทำสารบัญภาพ/ตาราง อัตโนมัติใน Word

  1. เลือกเมนู Insert Table and Figures

เทคนิคการทำสารบัญภาพ/ตาราง อัตโนมัติใน Word

2. เลือก  Caption label ที่ต้องการทำสารบัญ สารบัญตาราง เลือก ตารางที่ / สารบัญภาพเลือก ภาพที่
เทคนิคการทำสารบัญภาพ/ตาราง อัตโนมัติใน Word

3. จากนั้นจะปรากฏ ชื่อภาพ และเลขหน้ามาให้เราแบบอัตโนมัติ (ถ้าเรามีคำบรรยายที่ระบุไว้หลังภาพแล้ว ก็จะดึงมาแสดงด้วย)

 

เทคนิคการทำสารบัญภาพ/ตาราง อัตโนมัติใน Word

4. สำหรับขั้นตอนการ Update ข้อมูลสารบัญ และเลขหน้าเพิ่มเติม สามารถทำได้ด้วยการ

 

เทคนิคการทำสารบัญภาพ/ตาราง อัตโนมัติใน Word

5. คุมแถมดำ ในส่วนสารบัญที่เราต้องการอัพเดทข้อมูล

6. เลือกเมนู Update Table 

เทคนิคการทำสารบัญภาพ/ตาราง อัตโนมัติใน Word

7. การ Update สารบัญมี 2 แบบ

  • Update page numbers only (อัพเดทเฉพาะเลขหน้าเท่านั้น ไม่อัพเดทข้อมูลอื่นๆ)
  • Update entire table (อัพเดททั้งเลขหน้า และข้อมูลคำอธิบาย และข้อมูลอื่นๆ ด้วย)

เทคนิคการทำสารบัญภาพ/ตาราง อัตโนมัติใน Word

จากนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลสารบัญ

***ควรระมัดระวังการแก้ไขการตัวเลข ของตาราง หรือภาพ ในเนื้อหาแต่ละส่วน ห้ามพิมพ์ตัวเลขลงไปเองในคำอธิบาย

ข้อดีทำให้เราแก้ไข ลำดับเล๘ตารางได้ง่าย ถ้ามีการเพิ่ม หรือตัดออก เลขตารางจะปรับเปลี่ยนให้แบบอัตโนมัติ และทำให้การทำสารบัญภาพ หรือสารบัญตาราง ได้อย่างรวดเร็ว