ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [16 ธันวาคม 2559]

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 คณะอนุกรรมการกองบรรณาธิการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเพื่อพิจารณาต้นฉบับการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะอนุกรรมการกองบรรณาธิการ คณะอนุกรรมการกองบรรณาธิการ คณะอนุกรรมการกองบรรณาธิการ คณะอนุกรรมการกองบรรณาธิการ