ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ [20 กันยายน 2559]


เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประชุมเพื่อพิจารณาต้นฉบับการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ