สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร ศึกษาดูงานศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซต์ (Graphic site) ม.สวนดุสิต

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซต์ (Suan Dusit Graphic Site) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ดร.วิโรจน์ เทพบุตร ผู้อำนวยการศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซต์ และทีมงาน ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานคุณภาพ ตลอดจนกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และกระบวนการต่างๆ ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

เกี่ยวกับศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซต์ (Suan Dusit Graphic Site)
ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซต์ เป็นหน่วยงานอิสระ ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก่อตั้งเพื่อพัฒนาและออกแบบสื่อและสิ่งพิมพ์ทางการศึกษาให้มีมาตรฐาน และมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเป็นการบริการวิชาการเกี่ยวกับสื่อและสิ่งพิมพ์ให้แก่มหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐ หรือภาคเอกชน และเพื่อเป็นการสร้างประโยชน์อันอื่นให้แก้มหาวิทยาลัย ซึ่งศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มีบทบาทหน้าที่ ในการออกแบบและจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์ จัดพิมพ์แบบทดสอบ ผลิต แจก จ่าย หนังสือและตำราเรียน ให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไป จัดฝึกอบรมการจัดรูปเล่มเอกสาร ตำรา ให้บุคคลทั่วไป จัดจำหน่ายหนังสือ นิตยสาร อุปกรณ์ทางการศึกษา ให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ถ่ายภาพ สำหรับใช้ในงานสื่อประชาสัมพันธ์ ในเอกสารตำราของมหาวิทยาลัย