เรียนเชิญคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

         timeline_29-5-57

แผนที่

Screenshot (67)

lecturer3

หมดเวลาสมัครแล้วค่ะ

ด้วย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดโครงการอบรมการเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทาง

วิชาการ ในวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อาทิ หนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

            ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ตามกำหนดการดังที่แนบมาพร้อมกันนี้ โดยขอความอนุเคราะห์ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ กลับมายัง สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย หรือสมัครออนไลน์ ภายในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557

 โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร

หนังสือเรียนเชิญ

 

     ถาม-ตอบ 

Q: บุคคลภายนอกเข้าร่วมด้วยได้หรือป่าว
A: เรายินดีที่คุณสนใจโครงการของเรา คุณสามารถเข้าร่วมได้ค่ะ
Q: สมัครโดยการส่งแบบตอบรับไปแล้วต้องสมัครออนไลน์อีกหรือป่าว
A: ไม่ต้องแล้วค่ะ
Q: แต่ถ้าสมัครออนไลน์แล้วก็เรียบร้อยแล้วใช่หรือป่าว
A: ใช่ค่ะสมัครออนไลน์แล้วสามารถมาร่วมอบรมกับเราได้เลย