สำนักพิมพ์ฯ จัดประชุมหารือเรื่องลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมและแนวทางการนำมาใช้งาน

สำนักพิมพ์ฯ จัดประชุมหารือเรื่องลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมและแนวทางการนำมาใช้งาน เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์ ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับกองกฎหมาย และอาจารย์จรรยารักษ์ สุวพันธ์ อาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ หารือเกี่ยวกับกฏหมายลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม และแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อใช้งานในการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักพิมพ์ฯ จัดประชุมหารือเรื่องลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมและแนวทางการนำมาใช้งาน

สำนักพิมพ์ฯ จัดประชุมหารือเรื่องลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมและแนวทางการนำมาใช้งาน

สำนักพิมพ์ฯ จัดประชุมหารือเรื่องลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมและแนวทางการนำมาใช้งาน