โครงการอบรมการเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

photo_event

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้จัดโครงการอบรมการเขียนตำรา และเอกสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก
ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิดและได้รับฟังการบรรยายจากท่านวิทยากร

ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย ศ.(เกียรติคุณ) ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ และ ศ.ดร.อนันต์ พลธานี ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในงาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อาทิ หนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอน
เอกสารคำสอนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น และได้รับการตอบรับอย่างดีจากคณาจารย์ทั้งภายนอก และภายในมหาวิทยาลัยนเศวร อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงวิธีในการขียนตำราและเอกสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ กับทางวิทยากรเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอีกด้วย

 

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย

Health_Sciences Science-Technology Social-Science

Download_all