คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร มุ่งผลิตตำรา/หนังสือ ภายใต้โครงการจัดทำตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการจัดทำตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการผลิตหนังสือ/ตำราทางการพยาบาลของอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม และสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ/ตำราทางการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วย
บุคคลากรจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมต้นฉบับและจัดทำตำรา/หนังสือ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 24 เมษายน 2562 ณ ห้องหางนกยูง 10 ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร