สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร เข้าศึกษาดูงานเข้าชมโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 17 มกราคม 2561

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร เข้าศึกษาดูงานเข้าชมโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 17 มกราคม 2561 นำโดย ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์ โดยได้การต้อนรับจาก ผู้จัดการ และบุคลากรโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร เข้าศึกษาดูงานเข้าชมโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์