โครงการสนับสนุนการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

โครงการสนับสนุนการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  การบรรยายพิเศษ “ทรัพย์สินทางปัญญา: การปกป้องและการนำไปใช้” และ การเสวนา “จากหนึ่งหน้า จนมาเป็นหนึ่งเล่ม” ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ รักษาการรองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สำหรับการบรรยายพิเศษ “ทรัพย์สินทางปัญญา: การปกป้องและการนำไปใช้” โดยได้รับเกียรติจาก คุณเขมะศิริ นิชชากร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์กรมทรัพย์สินทางปัญญา มาให้ความรู้กับเรา และในช่วงบ่ายเราได้รับเกียรติจากนักเขียนทั้ง 9 ท่าน มาให้คำแนะนำและเปิดประสบการณ์กับการเขียนหนังสือ ตำรา ทางวิชาการ แบบหมดเปลือกกันเลยทีเดียว เราไปชมภาพบรรยากาศกัน

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 1. ผศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม นักเขียน หนังสือเรื่อง ภาษาอังกฤษ: มายาคติ อำนาจและการครอบงำ
 2. ผศ.ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์ นักเขียน หนังสือเรื่อง การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์
 3. ผศ.ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ นักเขียน หนังสือเรื่อง สื่อพิมพ์เพื่อการศึกษา
 4. ผศ.ดร.ภูฟ้า เสวกพันธ์ ผู้ดำเนินการเสวนา

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. รศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง นักเขียน หนังสือเรื่อง คาร์บอนกัมมันต์
 2. รศ.ดร.ภณ วชิระนิเวศ นักเขียน หนังสือเรื่อง องค์ประกอบสถาปัตยกรรม
 3. ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ นักเขียน หนังสือเรื่อง อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม: ทฤษฎี การประยุกต์ และอุณหพลศาสตร์เชิงสถิติเบื้องต้น
 4. ผศ.ดร.สิริมาส เฮงรัศมี ผู้ดำเนินการเสวนา

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 1. รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ นักเขียน หนังสือเรื่อง ตัวชี้วัดทางชีวภาพจากการเพาะเลี้ยงเซลล์ผิวหนัง จากความรู้พื้นฐานสู่การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประเมินเวชสำอาง
 2. รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ นักเขียน ตำราเรื่อง สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา
 3. ผศ.ดร.กภ.วีระพงษ์ ชิดนอก นักเขียน หนังสือเรื่อง กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต
 4. ร้อยโทหญิง ดร.สายศิริ มีระเสน ผู้ดำเนินการเสวนา

มาดูวิดีทัศน์เปิดงานจากนักเขียน 9 ท่านกันหน่อย

โครงการสนับสนุนการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการโครงการสนับสนุนการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการโครงการสนับสนุนการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ