งานมหกรรมหนังสือ NU BOOK FAIR ครั้งที่ 18

งานมหกรรมหนังสือ NU BOOK FAIR ครั้งที่ 18 จัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมจำหน่ายหนังสือทางวิชาการ สำหรับนิสิต นักศึกษา ระหว่างวันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเรียนรวมและโรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (ตึก QS)

งานมหกรรมหนังสือ NU BOOK FAIR ครั้งที่ 18

งานมหกรรมหนังสือ NU BOOK FAIR ครั้งที่ 18

งานมหกรรมหนังสือ NU BOOK FAIR ครั้งที่ 18

งานมหกรรมหนังสือ NU BOOK FAIR ครั้งที่ 18