งานมหกรรมหนังสือ NU BOOK FAIR ครั้งที่ 18

งานมหกรรมหนังสือ NU BOOK FAIR ครั้งที่ 18 จัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมจำหน่ายหนังสือทางวิชาการ สำหรับนิสิต นักศึกษา ระหว่างวันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเรียนรวมและโรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (ตึก QS)

งานมหกรรมหนังสือ NU BOOK FAIR ครั้งที่ 18

งานมหกรรมหนังสือ NU BOOK FAIR ครั้งที่ 18

งานมหกรรมหนังสือ NU BOOK FAIR ครั้งที่ 18

งานมหกรรมหนังสือ NU BOOK FAIR ครั้งที่ 18

Message us