ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

      ด้วย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จะเริ่มเปิดให้บริการจัดทำตำราหรือเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจะเริ่มให้บริการ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงาน ทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอันจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้เกิดขึ้นต่อไป

      ในการนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการจัดทำตำราหรือเอกสารสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการให้กับหน่วยงาน คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพิมพ์ฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการ และเชิญชวนผู้ที่สนใจจัดส่งต้นฉบับตำราหรือเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการดังกล่าว มายังสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย อาคารมหาธรรมราชา ชั้น ๑ โซน A หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๕๕๙๖ – ๘๙๓๓ – ๘๘๓๖ หรือผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิคส์ ดังนี้

๑. เว็บไซต์: https://www.nupress.grad.nu.ac.th/

๒. E-mail: nupress@hotmail.com

๓. Facebook: สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร

๔.Line: สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร

line-poster-Pr