การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 โดย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 นางสาวนวิพรรณ ตันติพลาผล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 พร้อมเลือกตั้งนายกและกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ วาระปี 2560 – 2562 และรับฟังแถลงผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา / บัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกรับทราบ พร้อมจัดการเลือกตั้งนายกและกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ วาระปี 2560 – 2562  ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560