ประชุมกองบรรณาธิการ จัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อหารือ ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน แนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนถึงข้อกำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมคุณภาพ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีประสิทธิภาพตามหลักมาตรฐานสากล