ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง “กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต Physical Therapy in Critical Patients”

เมื่อวันจันทร์ที่ 21  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร หนังสือเรื่อง “กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต Physical Therapy in Critical Patients”  โดยผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.วีระพงษ์ ชิดนอก และเอกลักษณ์ กอบสาริกรณ์

นักกายภาพบำบัด มีบทบาทสำคัญในการประยุกต์ใช้เทคนิคการรักษาทางกายภาพบำบัด เพื่อการบำบัดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงและข้อต่อติดการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหายใจ การระบายเสมหะด้วยเทคนิคแบบต่าง ๆ ช่วยให้ผู้ป่วยหย่าเครื่องช่วยหายใจได้เร็วขึ้นจากภาวะวิกฤตของผู้ป่วยด้วยพยาธิสภาพของโรค การนอนบนเตียงเป็นเวลานาน และไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกาย สามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาทำกิจกรรมต่าง ๆ และสามารถหายใจเองได้เร็วขึ้น ทั้งนี้นักกายภาพบำบัดควรทำการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยการวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วย วางแผนการรักษา และทำการรักษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวสำหรับผู้ป่วย

ISBN : 978-616-426-005-4

ปีพิมพ์ : 1/2559ขนาด (w x h) : 180 x 270 mm.

ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 184 หน้า

ราคา : 350 บาท

จัดพิมพ์โดย #สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

หาซื้อได้ที่
1.ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาขา
2.ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศูนย์หนังสือในความร่วมมือ 2 แห่ง ได้แก่
2.1) ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.2) ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ศูนย์หนังสือแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต