ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง “โรคเรื้อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์: แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษา”

เมื่อวันอังคารที่ 2  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร หนังสือเรื่อง “โรคเรื้อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์: แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษา”  โดยคณะบรรณาธิการ  ผศ.นพ.เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ ดร.นพ.อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ นพ.วิทวัส จิตต์ผิวงาม รศ.ดร.พญ.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ (บรรณาธิการ)

ซึ่งภายในหนังสือได้เขียนขึ้นโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางอายุรศาสตร์  โดยเน้นโรคเรื่อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์เพื่อให้นิสิตแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ตลอดจนอายุรแพทย์ ได้ใช้ศึกษาทบทวนและนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในความดูแล

ราคา 360 บาท

ISBN : 978-616-426-003-0

จัดพิมพ์โดย #สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

หาซื้อได้ที่
1.ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาขา
2.ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศูนย์หนังสือในความร่วมมือ 2 แห่ง ได้แก่
2.1) ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.2) ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ศูนย์หนังสือแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โรคเรื้อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์: แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษา โรคเรื้อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์: แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษา โรคเรื้อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์: แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษา โรคเรื้อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์: แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษา โรคเรื้อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์: แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษา โรคเรื้อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์: แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษา

โรคเรื้อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์: แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษา โรคเรื้อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์: แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษา โรคเรื้อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์: แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษา โรคเรื้อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์: แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษา โรคเรื้อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์: แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษา