ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง “กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต Physical Therapy in Critical Patients พิมพ์ครั้งที่ 2”

เมื่อวันพุธที่ 17  พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร หนังสือเรื่อง “กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต Physical Therapy in Critical Patients พิมพ์ครั้งที่ 2”  โดยผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.วีระพงษ์ ชิดนอก และเอกลักษณ์ กอบสาริกรณ์

นักกายภาพบำบัด มีบทบาทสำคัญในการประยุกต์ใช้เทคนิคการรักษาทางกายภาพบำบัด เพื่อการบำบัดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงและข้อต่อติดการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหายใจ การระบายเสมหะด้วยเทคนิคแบบต่าง ๆ ช่วยให้ผู้ป่วยหย่าเครื่องช่วยหายใจได้เร็วขึ้นจากภาวะวิกฤตของผู้ป่วยด้วยพยาธิสภาพของโรค การนอนบนเตียงเป็นเวลานาน และไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกาย สามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาทำกิจกรรมต่าง ๆ และสามารถหายใจเองได้เร็วขึ้น ทั้งนี้นักกายภาพบำบัดควรทำการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยการวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วย วางแผนการรักษา และทำการรักษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวสำหรับผู้ป่วย

ปีพิมพ์ : 2/2560 ขนาด (w x h) : 180 x 270 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 184 หน้า
ราคา : 350 บาท

จัดพิมพ์โดย #สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

หาซื้อได้ที่
1.ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาขา
2. NUPH Online book stroe ลดทันที 10%

 

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต Physical Therapy in Critical Patients พิมพ์ครั้งที่ 2

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต Physical Therapy in Critical Patients พิมพ์ครั้งที่ 2

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต Physical Therapy in Critical Patients พิมพ์ครั้งที่ 2

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต Physical Therapy in Critical Patients พิมพ์ครั้งที่ 2

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต Physical Therapy in Critical Patients พิมพ์ครั้งที่ 2

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต Physical Therapy in Critical Patients พิมพ์ครั้งที่ 2

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต Physical Therapy in Critical Patients พิมพ์ครั้งที่ 2

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต Physical Therapy in Critical Patients พิมพ์ครั้งที่ 2