ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง “การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม Politics, Economy and Society” (พิมพ์ครั้งที่ 2)

เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง “การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม Politics, Economy and Society” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร หนังสือเรื่อง “การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม Politics, Economy and Society” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์

“การเมือง….กระบวนการแสวงหาอำนาจ การใช้อำนาจ และการรักษาอำนาจทางการปกครองเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน…
เศรษฐกิจ….การประกอบอาชีพที่มีองค์รวมของกระบวนการผลิตสินค้า การแลกเปลี่ยนสินค้า การบริโภค การกระจายการผลิต การกระจายรายได้ การตลาด ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค…
สังคม….กลุ่มคนสองคนขึ้นไปมีมิติแห่งความสัมพันธ์, พฤติกรรม, วัฒนธรรมที่หล่อหลอมสังคมเป็นเนื้อเดียวกันอย่างชัดเจนทั้งด้านบวกและด้านลบ ส่งผลให้อิทธิพลกลุ่มเหนือบุคคล…
ที่ใดมีมนุษย์อยู่ ที่นั่นจะมีศาสตร์ทุกศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้องเสมอ และที่ขาดไม่ได้คือศาสตร์ว่าด้วยการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม….
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงต้องพัฒนาทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคม พร้อมๆกัน และในชีวิตประจำวันของคนก็ไม่อาจหลีกพ้นจากการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ได้เช่นกัน…”

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม Politics, Economy and Society

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม Politics, Economy and Society

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม Politics, Economy and Society