สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร จัดประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดประชุมกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ ครั้งที่ 3/2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้  โดยมีเนื้อหาการประชุม เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและหารือการกำหนดหลักมาตราฐานต่าง ๆ