ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง “ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้ในงานควบคุมหุ่นยนต์”

เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร หนังสือเรื่อง “ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้ในงานควบคุมหุ่นยนต์” โดยนักเขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนัส นัถฤทธิ์ จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ราคา : 320 บาท

หาซื้อได้ที่
1.ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาขา
2.ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศูนย์หนังสือในความร่วมมือ 2 แห่ง ได้แก่
2.1) ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.2) ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ศูนย์หนังสือแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ NUPH Online Store

ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้ในงานควบคุมหุ่นยนต์ ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้ในงานควบคุมหุ่นยนต์ ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้ในงานควบคุมหุ่นยนต์ ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้ในงานควบคุมหุ่นยนต์ ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้ในงานควบคุมหุ่นยนต์