สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร จัดลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือ “แมลงที่เป็นประโยชน์ Beneficial Insects”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง “แมลงที่เป็นประโยชน์ Beneficial Insects” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร หนังสือเรื่อง “แมลงที่เป็นประโยชน์ Beneficial Insects” ของ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร แพ่งนคร

รายละเอียดหนังสือ
ปัจจุบันโลกมีแมลงประมาณมากกว่าล้านชนิด แมลงที่ให้โทษหรือเป็นศัตรูกับมนุษย์นั้นมีเพียง 0.1% ของแมลงที่มีในโลกทั้งหมด อีก 99.9% จัดเป็นแมลงที่มีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ หลากหลายประเภทได้แก่ แมลงที่ช่วยผสมเกสร เช่น ผึ้ง แมลงให้ผลผลิตชนิดต่าง ๆ เช่น น้ำผึ้ง ชันครั่ง เส้นไหม เป็นตัวห้ำ ตัวเบียนช่วยทำลายแมลงศัตรูพืช เช่น ตั๊กแตนตำข้าว แมลงปอ ต่อเบียน แตนเบียน นำมาใช้ประโยชน์ในทางการศึกษา เช่น แมลงหวี่ ช่วยเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของดิน เช่น มดกินซากพืชและสัตว์เป็นอาหาร ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายซากเหล่านั้น แมลงยังใช้เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์ได้อีกด้วย นอกจากนี้แมลงบางชนิดสามารถผลิตสารเคมีบางชนิดที่มีคุณสมบัติที่อาจนำมาใช้พัฒนาเป็นยารักษาโรค เช่น การนำสารเคมีจากพิษเหล็กในของผึ้งมารักษาโรคอัมพฤกษ์และอัมพาต ซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ แก่มนุษย์ในอนาคต หนังสือเล่มนี้จึงจัดทําขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักกับแมลงที่เป็นประโยชน์ชนิดต่าง ๆ และทราบว่าแมลงให้ประโยชน์อะไรแก่เราได้บ้างและสามารถทราบวิธีการเลี้ยงและอนุรักษ์แมลงเหล่านั้น

 

สนใจสั่งผ่านทาง Online shop https://www.nupress.grad.nu.ac.th/shop/product/9786164260139/
หรือศูนย์หนังสือชั้นนำ
1.ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาขา
2.ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และศูนย์หนังสือในความร่วมมือ 3 แห่ง ได้แก่
– ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ศูนย์หนังสือแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม