1 ทศวรรษ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในรูปแบบวิทยานิพนะ์ รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หนังสือ วารสาร และเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีคุณภาพ ตลอดระยะเวลา 10 ที่ผ่านมา สำนักพิมพ์ฯ ได้เริ่มการให้บริการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ มาอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2557 สำนักพิมพ์ฯ ได้เริ่มจัดพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือที่เรารู้จักกันดีคือ หนังสือ/ตำราทางวิชาการเป็นครั้งแรก ในวันที่ 9 กันยายน 2557 ได้แก่ การเขียนเพื่อธุรกิจและประชาสัมพันธ์ และนาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม

สำนักพิมพ์ฯ ได้จัดพิมพ์และเซ็นสัญญาหนังสือ 2 เล่มแรก

ตลอด 1 ทศวรรษที่ผ่านมานั้นสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีการจัดเล่มหนังสือกว่า 80 เล่ม มีการจัดพิมพ์หนังสือมากกว่า 48,700 เล่มและมีการจัดพิมพ์ซ้ำอีกมากกว่า 29 เล่ม เราจึงจะพาทุกท่านย้อนกลับไปดูถึงจุดเริ่มต้น วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสำนักพิมพ์ ผลงานที่ผ่านมาและเป้าหมายในอนาคตของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

mockups-design.com

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากมหาวิทยาลัยนเรศวรมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าในกลุ่ม 10 อันดับแรกของประเทศภายในปี พ.ศ. 2560 มีนโยบายเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยโดยเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่และส่งเสริมให้เกิดการนำองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
การสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานวิชาการในรูปของหนังสือ และเอกสารสิ่งพิมพ์ จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้เกิดขึ้นได้ การกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการสร้างและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวยังจะช่วยสร้างภาพลักษณ์และเผยแพร่ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอีกด้วย อย่างไรก็ตามการที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะสามารถผลิตผลงานได้อย่างมีคุณภาพ จะต้องมีหน่วยงานสนับสนุนการผลิตผลงานและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะ การจัดตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อทำหน้าที่จัดการด้านการพิมพ์และเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์และนิสิต จึงเป็นมาตรการสำคัญยิ่งที่จะทำให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศทางด้านวิจัยและวิชาการ

เปิดให้บริการจัดทำตำราหรือเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดให้บริการจัดทำตำราหรือเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงาน ทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอันจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้เกิดขึ้นต่อไป

จากหนังสือเล่มแรก ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลังจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เปิดให้บริการจัดทำตำราหรือเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ สำนักพิมพ์ได้มีการแจ้งรับต้นฉบับและส่งต้นฉบับให้อนุกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ได้แก่ หนังสือเรื่อง การเขียนเพื่อธุรกิจและประชาสัมพันธ์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ และหนังสือเรื่อง นาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ของศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล ในปัจจุบันสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรมีหนังสือที่เผยแพร่/จัดจำหน่ายมากกว่า 80 เล่ม มีหนังสือที่ถูกจัดพิมพ์ซ้ำอีกมากกว่า 20 เล่ม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักพิมพ์ฯ ยังคงมุ่งมั่นผลิตหนังสือ ตำราทางวิชาการอย่างมีคุณภาพโดยการความคุณภาพจากกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงาน ทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอันจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้เกิดขึ้นต่อไป

การอบรมให้ความรู้การเขียนหนังสือ ตำราทางวิชาการ

ตลอดระยะเวลาที่สำนักพิมพ์ฯ ได้เปิดรับต้นฉบับ อีกมุมหนึ่งที่สำนักพิมพ์ได้มุ่งมั่นและพัฒนามากยิ่งขึ้นคือการอบรม สัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนทุก ๆ ที่สนใจทั้งภายในและภายนอก มาอย่างต่อเนื่อง

การปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเราปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกออนไลน์มีผลต่อการใช้ชีวิตของคนเราอย่างมาก การทำธุรกิจก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภค สำนักพิมพ์จึงก้าวเข้าสู่โลก E-Commerce โดยเริ่มต้นการตลาดแรก ๆ จนถึงปัจจุบัน Facebook ยังเป็นช่องทาง Social media หลักสำหรับการทำการตลาด และประชาสัมพันธ์ ของสำนักพิมพ์ต่อมาได้เริ่มใช้ Twitter สำหรับการทำการตลาดอีกช่องทาง ในปัจจจุบันสำนักพิมพ์ได้เริ่มวางจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม Line MyShop ที่มีผู้ใช้เพิ่มขึ้นไม่น้อย การใช้ Line bot เข้ามาช่วยในการสื่อสารกับลูกค้าได้ 24 ชั่วโมง ตลอดจนแพลตฟอร์มหลักที่สำนักพิมพ์ฯ ได้พัฒนาสำหรับการจัดจำหน่ายหนังสือตรงไปยังนักอ่านผ่าน Website NUPH Shop สำหรับการสั่งซื้อหนังสือได้ 24 ชั่วโมง/สัปดาห์

การขายหนังสือแบบ E-book

ในปัจจุบันสำนักพิมพ์มหาวทิยาลัยนเรศวร มีการจัดพิมพ์หนังสือแบบเล่มอย่างต่อเนื่องและยังคงมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่อีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถมองข้ามได้คือการจำหน่ายหนังสือของสำนักพิมพ์ในรูปแบบ E-book ในปัจจุบันสำนักพิมพ์มีช่องทางการจัดจำหน่ายหลัง 4 แพลตฟอร์มชั้นนำของประเทศ เช่น SE-ED, Ookbee, Bookcaze และ Meb และเรายังคงมีแผนการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นอีกเพื่อให้หนังสือของเราเข้าถึงนักอ่านได้อย่างทั่วถึง

ผ่านมา 1 ทศวรรษ มีผู้สร้างสรรค์มาใช้บริการจัดทำตำราหรือเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการไม่ต่ำกว่า 73 คน โดยในปัจจุบันสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรยังไม่หยุดที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราจะเห็นได้จากการที่สำนักพิมพ์นั้นได้มีการสร้างการรับรู้ผ่านช่องทาง Podcast ซึ่งกำลังเป็นกระแสในโลกสังคมปัจจุบันในชื่อ The Writer’s talk ผ่านช่องทาง Spotify, Apple Podcast, Blockdit และ PodBean

ก้าวสู่ปีที่ 10

และเนื่องด้วยในปีนี้สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 จากหลักการและเหตุผลการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานวิชาการในรูปของหนังสือ และเอกสารสิ่งพิมพ์ จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้เกิดขึ้นได้ การกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการสร้างและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวยังจะช่วยสร้างภาพลักษณ์และเผยแพร่ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอีกด้วย จากเป้าหมายทั้งหมดนี้สำนักพิมพ์ฯ จึงยังคงมุ่งมั่นผลิตหนังสือ ตำราทางวิชาการที่มีคุณภาพให้กับนักอ่านและนักเขียนทุกท่าน ภายใต้สโลแกน “Qulity books for all…”

Summary
1 ทศวรรษ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
Article Name
1 ทศวรรษ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
Description
1 ทศวรรษ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
Author
Publisher Name
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
Publisher Logo