แนะนำหนังสือใหม่ “เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ. 1864-1953 : การรุกรานจากต่างชาติ การตกเป็นอาณานิคม การแบ่งแยก และสงครามเกาหลี” โดย ผศ.ดร.วิเชียร อินทะสี

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบ ประวัติศาสตร์เกาหลี หรือกำลังเรียนในสาขาประวัติศาตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแนะนำหนังสือใหม่ “เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ. 1864-1953 : การรุกรานจากต่างชาติ การตกเป็นอาณานิคม การแบ่งแยก และสงครามเกาหลี” เป็นผลงานของเล่มล่าสุดของ ผศ.ดร.วิเชียร อินทะสี อาจาร์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร

เนื้อหาภายในเล่ม
ภายในเล่ม ประกอบด้วย 6 บทด้วยกัน ประกอบด้วย
บทที่ 1
บทนำ
บทที่ 2 
เกาหลีกับการรุกรานจากต่างชาติ ช่วง ค.ศ. 1864-1910
บทที่ 3
เกาหลีสมัยเป็นอาณานิคมญี่ปุ่น
บทที่ 4
การแบ่งแยกเกาหลี และการสถาปนาเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้
บทที่ 5 สงครามเกาหลี
บทที่ 6 บทสรุป

คำนำนักเขียน

นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 อันเป็นช่วงหลังสงครามเย็นเป็นต้นมา อาจกล่าวได้ว่าความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีมีจุดสนใจอยู่ที่การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ แม้มีการจัดเจรจาทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคีในช่วง 30 ปี แต่กลับไม่บรรลุเป้าหมาย โดยเกาหลีเหนือได้ทดลองนิวเคลียร์มาแล้ว 6 ครั้ง ในช่วง ค.ศ. 2006-2017 สาเหตุสำคัญประการหนึ่งของปัญหาก็คือความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ ซึ่งมีมาตั้งแต่การแบ่งเกาหลีออกเป็น 2 ส่วนใน ค.ศ. 1945 ยังไม่ได้รับการแก้ไข ยิ่งไปกว่านั้นยังมีมหาอำนาจ ซึ่งให้การสนับสนุนเกาหลีแต่ละฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ความขัดแย้งนี้ต่อมาได้ปะทุขึ้นเป็นสงครามเกาหลี ระหว่าง ค.ศ. 1950-1953 แต่สงครามยุติลงด้วยการลงนามในความตกลงสงบศึก จึงยังไม่มีการทำสนธิสัญญาสันติภาพเพื่อยุติสงครามอย่างเป็นทางการ เมื่อคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายในสงครามต่างพยายามรักษาอำนาจและผลประโยชน์ของฝ่ายตน จึงทำให้เป้าหมายการรวมเกาหลีกลายเป็นสิ่งสำคัญรอง ด้วยเหตุนี้ โครงสร้างความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีจึงยังดำรงอยู่ แม้การแข่งขันด้านอุดมการณ์ระหว่างมหาอำนาจได้ยุติลงแล้วก็ตาม

จากสภาพดังกล่าว ผู้เขียนได้เห็นความสำคัญของการศึกษาค้นคว้าเหตุการณ์อันถือเป็นช่วงอลหม่านของเกาหลี ระหว่าง ค.ศ. 1864-1953 ซึ่งเป็นช่วงตอนปลายราชวงศ์โชซอน (Choson Dynasty) ที่เกาหลีต้องเผชิญภัยคุกคามจากภายในและภายนอก ทั้งการแย่งชิงอำนาจภายในราชสำนักโชซอน และการคุกคามจากชาติตะวันตกและอาณาจักรเพื่อนบ้าน ในที่สุดเกาหลีได้ตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่น ระหว่าง ค.ศ. 1910-1945 การแบ่งแยกออกเป็น 2 ส่วน และการเกิดสงครามเกาหลี ทั้งนี้เพราะเห็นว่าการศึกษาค้นคว้าดังกล่าวย่อมมีคุณูปการในการวิเคราะห์และการทำความเข้าใจเหตุการณ์ในช่วงระยะเวลาถัดมา ด้วยเหตุนี้ เป้าหมายของหนังสือเรื่อง “เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ. 1864-1953 : การรุกรานจากต่างชาติ การตกเป็นอาณานิคม การแบ่งแยก และสงครามเกาหลี” ที่ผู้เขียนได้เขียนขึ้น ก็เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษาค้นคว้าของนิสิตนักศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเกาหลี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเกาหลี ประวัติศาสตร์เกาหลี และการเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก รวมทั้งนิสิตที่ศึกษาในวิชาเอเชียตะวันออกร่วมสมัย ซึ่งเป็นวิชาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบในขณะเดียวกัน ย่อมเป็นประโยชน์ต่อครูอาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป ใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง

ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้รับประโยชน์ในด้านแนวคิดและความรู้จากรายงานผลการวิจัย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีสัมมนา การประชุม และการพบปะกันในหลายโอกาสกับนักวิชาการ รวมทั้งประโยชน์จากหนังสือและบทความของนักวิชาการและบุคคลต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ มาใช้ประกอบการเขียน ผู้เขียนขอถือโอกาสขอบคุณมา ณ ที่นี้ สำหรับส่วนดีของหนังสือเล่มนี้ขอมอบแด่บูรพาจารย์ครูอาจารย์ และกัลยาณมิตร ส่วนความบกพร่องใด ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนเอง

วิเชียร อินทะสี

รายละเอียดหนังสือ
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร อินทะสี
ISBN 978-616-426-125-9
ISBN (e-book) 978-616-426-126-6
ปีพิมพ์ : 1/2561
ขนาด (w x h) : 145 x 210 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 296 หน้า
ราคา 200.- (สั่งซื้อออนไลน์ ลด 10%)

ช่องทางการจำหน่าย
ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้
Online store : 
https://www.nupress.grad.nu.ac.th/shop/product/978-616-426-125-9/?v=6930fc0b6a58
ศูนย์หนังสือ :
– ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์