บทบาทแมลงวันในงานนิติเวชกีฏวิทยา

หนังสือบทบาทของแมลงวันในงานนิติเวชกีฏวิทยานี้ แสดงให้เห็นบทบาทของแมลงวันในการนาไปใช้ประโยชน์ในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนิติเวชกีฏวิทยา หนังสือเล่มนี้จะเปิดมุมมองและประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้อ่าน ให้เห็นประโยชน์ของแมลงวันที่สามารถนามาใช้ในงานนิติเวชกีฏวิทยา ที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่รู้จักแมลงวันในเชิงลบ เป็นสัญลักษณ์ของความสกปรก เป็นพาหะเชิงกลนาเชื้อโรค ทำให้คนส่วนใหญ่รังเกียจและมองแมลงวันในแง่ลบเพียงอย่างเดียว แต่แท้จริงแล้วแมลงวันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม การแพทย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานด้านนิติเวชกีฏวิทยา ซึ่งในต่างประเทศ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีการนำไปใช้ประโยชน์ในชั้นศาล สำหรับการใช้ประโยชน์แมลงวันในงานด้านนิติเวชกีฏวิทยาในราชอาณาจักรไทยนั้น ยังไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และการศึกษาวิจัยยังอยู่ในวงจากัด


โดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงจากประสบการณ์วิจัยของผู้นิพนธ์ รวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัย บทความ หนังสือ ตำรา เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับแมลงวันและนิติเวชกีฏวิทยา เรียบเรียงให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ เน้นการนาเสนอโดยใช้ภาพกราฟิก (infographics) มาช่วยในการสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย สามารถนำไปปฏิบัติตามได้ ถึงแม้ผู้อ่านไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกีฏวิทยา

นอกจากนี้ หนังสือบทบาทของแมลงวันในงานนิติเวชกีฏวิทยานี้ ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (augmented reality technology: AR) มาประกอบในหนังสือ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพเคลื่อนไหวประกอบเสมือนจริงประกอบการอ่านหนังสือ สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น


เมื่อผู้อ่านเห็นสัญลักษณ์ สามารถใช้แอปพลิเคชัน iParasites AR+ เพื่อสแกนดูภาพสามมิติ หรือภาพเคลื่อนไหว เสริมความเข้าใจให้กับผู้อ่าน
นอกจากนี้ ผู้นิพนธ์ได้ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR code) เป็นสื่อกลางให้ผู้อ่านเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยผู้อ่านสามารถใช้ฟังก์ชัน iParasites QR-Code ของแอปพลิเคชัน iParasites ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดการใช้งานแอปพลิเคชัน iParasites ได้ในเนื้อหาบทที่ 9

โดยภายในหนังสือประกอบไปด้วย 10 บทที่น่าสนใจ

บทที่ 1 ประวัติของนิติเวชกีฏวิทยา
บทที่ 2 บทบาทของแมลงวันในงานนิติเวชกีฏวิทยา
บทที่ 3 ลำดับการเข้าถึงของสัตว์ขาปล้องกับการเสื่อมสลายของศพ
บทที่ 4 แมลงวันที่มีความสาคัญทางนิติวิทยาศาสตร์
บทที่ 5 แนวปฏิบัติการเก็บรักษาตัวอย่างแมลงวันในสถานที่เกิดเหตุ
บทที่ 6 การจำแนกชนิดแมลงวันโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
บทที่ 7 การประมาณระยะเวลาหลังการเสียชีวิตจากตัวอย่างแมลงวัน
บทที่ 8 เทคนิคปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตรียมตัวอย่างแมลงวัน
บทที่ 9 การจำแนกชนิดแมลงวันด้วยแอปพลิเคชัน iParasites
บทที่ 10 บทสรุปและแนวทางการวิจัยในอนาคต


สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่

Summary
product image
Aggregate Rating
no rating based on 0 votes
Brand Name
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
Product Name
บทบาทแมลงวันในงานนิติเวชกีฏวิทยา
Price
THB 590
Product Availability
Available in Stock