แมลงมีประโยชน์อย่างไร?

แมลงมีประโยชน์อย่างไร?

แมลงจัดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังใน (Class Insecta) เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดและมีการแพร่กระจายกว้างขวางที่สุดใน (Phylum Arthropoda) และเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายมากที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหมด โดยมีมากกว่า 800,000 ชนิดซึ่งมากกว่าสัตว์ชนิดอื่น ๆ รวมกัน ประมาณไว้ว่ามีแมลงปอ 5,000 ชนิด ตั๊กแตนตำข้าว 2,000 ชนิด ผีเสื้อ 170,000 ชนิด แมลงวัน 120,000 ชนิด ผึ้งและมด 110,000 ชนิด แมลงมีขนาดตัวเล็กเมื่อเจริญเติบโตสมบูรณ์เต็มที่ ร่างกายจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง มีขา 6 ขา มีหนวด 1 คู่ มีปีก 1หรือ 2 คู่ เช่น แมลงวัน แมลงสาบ แมลงปอ หรืออาจไม่มีปีกเลยก็ได้

ปัจจุบันโลกมีแมลงประมาณมากกว่าหลายล้านชนิด ซึ่งขณะนี้นักกีฏวิทยารู้จักแมลงประมาณ 750,000 ชนิด แต่ที่จริงแล้วแมลงมีมากมายหลายชนิดกว่านี้หลายเท่าแมลงจึงนับว่าเป็นสัตว์ที่มีจำนวนชนิดมากที่สุด มากกว่าพืช สัตว์อื่น ๆและจุลินทรีย์รวมกันทั้งหมด มนุษย์พึ่งพาอาศัยแมลงในการดำรงชีพมาก แต่แมลงไม่จำเป็นต้องอาศัยมนุษย์ในการดำรงชีวิตเลย หากสมมติว่าโลกนี้ไม่มีมนุษย์ในทันทีทันใด เราจะพบว่าแมลงแม้แต่ชีวิตเดียวก็ไม่กระทบกระเทือน และภายในระเวลาเพียง 200-300 ปีโลกจะย้อนกลับสู่สภาพอุดมสมบูรณ์ดังในอดีต เมื่อ 10,000 ปีมาแล้ว แต่หากแมลงหมดสิ้นไปจากโลกระบบนิเวศน์ทั้งหลายก็จะจบสิ้นลง เราจึงได้มีการศึกษาเกี่ยวกับแมลงในด้านต่าง ๆ และพบว่าแมลงที่มนุษย์มักเข้าใจว่าแมลงเป็นศัตรูไม่ว่าจะทำลายพืชผลทางการเกษตร หรือเป็นศัตรูรบกวนภายในบ้านแท้ที่จริงมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นส่วนใหญ่แล้วแมลงเป็นประโยชน์มากกว่า

ประโยชน์ที่ได้รับจากแมลง ตั้งแต่โบราณมาที่มนุษย์ได้รับประโยชน์จากแมลงนั้น ได้แก่ มนุษย์ใช้แมลงเป็นอาหาร หรือเครื่องชูรสในอาหาร เช่น ในประเทศไทยในภาคกลางมีการใช้แมลงดานามาปรุงน้ำพริกในภาคเหนือใช้มดแดงหรือมดส้มแทนน้ำส้ม ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการคั่วแมลงกุดจี่และกินหนอนไหม ในขณะที่ภาคใต้ จะนำเอาตัวอ่อนของต่อหลวงต่อหัวเสือมานึ่งหรือยำเป็นอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ซึ่งกันดารอาหาร มนุษย์อาจต้องอาศัยแมลงเป็นอาหารเท่าที่จะหาได้เสมอนอกจากจะได้ประโยชน์จากตัวแมลงเองแล้วมนุษย์ก็ยังได้ประโยชน์จากผลิตผลของแมลง เช่น น้ำผึ้ง จากผึ้งมาเป็นอาหารและยา ไหมจากไหมเลี้ยงและไหมป่ามาทำเครื่องนุ่งห่ม ครั่งจากแมลงครั่งมาทำแลคเคอร์ผสมสีทาบ้าน และเครื่องเรือน ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการใช้แมลงเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา มนุษย์ได้อาศัยแมลงช่วยผสมเกสรบำรุงพันธุ์พืชต่าง ๆ

แมลงส่วนใหญ่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ มีเพียงส่วนน้อยที่มีเป็นอันตรายหรือมีโทษ การรู้จักแมลงที่เป็นประโยชน์และทราบถึงผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจึงเป็นสิ่งที่จําเป็น เพื่อจะได้ช่วยกัน อนุรักษ์แมลงเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์เรามากที่สุด ดังนั้นจึงอาจแบ่งแมลงที่ เป็นประโยชน์ออกเป็นพวกใหญ่ ๆ ตามลักษณะของประโยชน์ที่ได้รับออกเป็น 7 ประเภทดังนี้

1. แมลงให้ผลผลิตที่เป็นประโยชน์
2. แมลงผสมเกสร
3. แมลงตัวห้ําและแมลงตัวเบียน
4. แมลงที่ใช้เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์
5. แมลงช่วยสร้างเสริมความอุดมสมบูรณ์ของดิน
6. แมลงที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา
7. แมลงที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว

โดยภายในเล่มได้อธิบายรายละเอียดแมลงที่เป็นประโยชน์ไว้ทั้งหมด 8 บท ตามการจำแนกตามลักษณะของประโยชน์ที่ได้รับออกเป็น 7 ประเภท สุดท้ายด้วยบทสรุปว่าด้วยเรื่องของการอนุรักษ์แมลงในประเทศไทย ซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อหนังสือ “แมลงที่เป็นประโยชน์” ได้แล้วที่

Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
5 based on 1 votes
Brand Name
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
Product Name
แมลงที่เป็นประโยชน์
Price
THB 520
Product Availability
Available in Stock