เภสัชระบาดวิทยา

การศึกษาทางเภสัชระบาดวิทยา (Pharmacoepidemiology) เป็นการศึกษาผลลัพธ์ รูปแบบ และปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยาในประชากร เนื่องด้วยยามีบทบาทสำคัญในกระบวนการรักษา และป้องกันโรค การศึกษาเภสัชระบาดวิทยาที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจถึงลักษณะการใช้ และผลจากการใช้ยาในประชากรจะช่วยทำให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้กำหนดนโยบายทางสุขภาพ สามารถพัฒนาระบบ หรือมาตรการที่จะช่วยส่งเสริมให้สุขภาพของประชากรดีขึ้น โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งสุขภาพที่สัมพันธ์โดยตรงกับการใช้ยา

เภสัชระบาดวิทยา

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างกรณีที่มีการศึกษาวิจัยและพบว่ายา รักษาโรคเบาหวาน rosiglitazone เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด หลังจากที่ มีจำหน่ายในตลาดมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และสรุปผลว่าเกิดความเสี่ยงจริง ทำให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หน่วยงานด้านวิชาชีพและทางการแพทย์ต่าง ๆ เล็งเห็นว่ายานี้มีความเสี่ยงมากกว่าประโยชน์ ท้ายสุดทำให้เกิดการถอนยานี้ออกจากตลาด ทั่วโลก กรณีของยา rosiglitazone ถือเป็นตัวอย่างของการนำผลของงานเภสัชระบาดวิทยามา กำหนดนโยบายด้านยาเพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้ยา โดยมุ่งหวังให้ประชากรมีสุขภาพที่ดีขึ้น เราอาจกล่าวสรุปโดยย่อได้ว่า งานด้านเภสัชระบาดวิทยาเป็นการศึกษาเรื่องของการใช้และผลของยา เพื่อช่วยส่งเสริมให้มีระบบยาที่เอื้อต่อการใช้ยาที่ดี มีความเหมาะสม ส่งผลให้สุขภาพของประชากร โดยรวมดีขึ้น

เภสัชระบาดวิทยา

หนังสือเภสัชระบาดวิทยาพื้นฐานและการประยุกต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักสำหรับใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ในการศึกษาด้วยตนเองก่อนเข้าชั้นเรียน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจ และกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และอภิปรายเนื้อหาในชั้นเรียน ดังนั้นแนวทางการนำเสนอเนื้อหาในหนังสือนี้จึงเน้นการยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย และใช้รูปภาพและตารางให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของเนื้อหาในแต่ละส่วนเพื่อเสริมการอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น สำหรับรูปแบบการนำเสนอนั้นจะมีการใช้ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากการใช้คำแปลภาษาไทยที่อาจสื่อความหมายไม่ตรงกับศัพท์ต้นแบบ นอกจากนี้ในแต่ละหัวข้อจะมีลักษณะเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในแต่ละบทเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้อ่าน และเพื่อเป็นกรอบในการนำเสนอเนื้อหา หนังสือเล่มนี้ยังเหมาะกับเภสัชกรสำหรับใช้ทบทวนความรู้ด้านเภสัชระบาดวิทยาเพื่อใช้ในการออกแบบการวิจัย หรือทำความเข้าใจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

เภสัชระบาดวิทยา

โดยภายในหนังสือ มี 2 ช่วงใหญ่ ๆ คือ เภสัชระบาดวิทยาพื้นฐาน และเภสัชระบาดวิทยาประยุกต์ ประกอบไปด้วยเนื้อหา 9 บท บทที่ 1 เภสัชระบาดวิทยากับการสาธารณสุข บทที่ 2 รูปแบบการวิจัยทางเภสัชระบาดวิทยา บทที่ 3 การวัดความถี่ทางระบาดวิทยา บทที่ 4 การวัดความสัมพันธ์ทางระบาดวิทยา บทที่ 5 การวัดความสามารถของเครื่องมือทดสอบคัดกรองและวินิจฉัยโรค บทที่ 6 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในการศึกษาเภสัชระบาดวิทยา บทที่ 7 การเฝ้าระวังและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา บทที่ 8 การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา บทที่ 9 การประเมินคุณภาพงานวิจัยทางเภสัชระบาดวิทยา

Summary
product image
Aggregate Rating
3.5 based on 3 votes
Brand Name
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
Product Name
เภสัชระบาดวิทยา: พื้นฐานและการประยุกต์
Price
THB 350
Product Availability
Available in Stock