เปิดรับสมัครผลงานโครงการ TTF Award ประจำปี 2558 – 2559

รางวัลมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย หรือ (TTF Award) ตั้งขึ้นมาเพื่อประกาศเกียรติคุณผลงานวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อสนับสนุนนักวิชาการไทยให้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ

ที่ทรงคุณค่าเท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเอื้อประโยชน์ทางภูมิปัญญาแก่สังคมไทยให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป โดยมีนโยบายที่จะประกาศและคัดเลือกผลงานทางวิชาการดีเด่นเข้ารับรางวัลเป็นประจำทุกปี

สำหรับรายละเอียดการส่งผลงานตามเอกสารที่ Link ด้านล่างนี้

Download รายละเอียด