เทคนิคการสรุปความ

การสรุปความเป็นการใช้ภาษารูปแบบหนึ่งที่จำเป็นในการสื่อสารทั้งในฐานะผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันที่มีความเร่งรีบและการแข่งขัน การสื่อสารด้วยถ้อยคำที่ได้ใจความถูกต้องครบถ้วนในเวลาอันรวดเร็วจึงนับเป็นข้อได้เปรียบ สามารถนำความสำเร็จมาสู่บุคคลและองค์กรได้ตามความประสงค์

เทคนิคการสรุปความ

เทคนิคการสรุปความสารและงานเขียนแต่ละประเภทมีวิธีการที่แตกต่างกันไปในรายละเอียดปลีกย่อย แต่หลักการและขั้นตอนในภาพรวมมีความคล้ายคลึงกันดังนี้ (1) อ่านหรือฟังเรื่องราวให้เข้าใจ (2) พิจารณาประเภทของสาร/ประเภทของงานเขียน (3) พิจารณาวัตถุประสงค์ของสาร/งานเขียน เพื่อสร้างกรอบประเด็นเนื้อหา (4) ค้นหาหัวข้อเรื่องจากชื่อเรื่อง/ย่อหน้า (5) ค้นหาหัวข้อย่อยจากแต่ละย่อหน้า (6) ค้นหาใจความสำคัญตามหัวข้อย่อยให้ถูกต้องและครบถ้วน (7) หากใจความสำคัญยังไม่ชัดเจนอาจจำเป็นต้องสรุปประเด็นจากพลความ (8) จัดระเบียบประเด็นความคิดและเรื่องราว (9) เรียบเรียงเป็นภาษาเขียน (10) อ่านทบทวนและขัดเกลาภาษาให้สละสลวย

เทคนิคการสรุปความ

หนังสือเรื่อง เทคนิคการสรุปความ เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสรุปความงานเขียนประเภทต่าง ๆ ที่พบเห็นได้จากสื่อในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสรุปความสารประเภทอื่นได้อีกหลากหลายทั้งจากการอ่านและการฟัง นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาการสรุปความในการเขียนผลงานวิจัย เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนผลงานวิจัยในบางองค์ประกอบ และเพื่อป้องกันการลักลอกและละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานวรรณกรรม เนื้อหาในแต่ละบทประกอบด้วยทฤษฎี เทคนิควิธีการสรุปความและตัวอย่างประกอบเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จึงเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจในทุกสาขาอาชีพ

เทคนิคการสรุปความ

ภายในเล่มประกอบไปด้วยเนื้อหาอัดแน่น 10 บท รวมถึงบทสรุปเกี่ยวกับเทคนิคการสรุปความที่น่าสนใจ ซึ่งบทที่ 1 กล่าวถึง หลักการทั่วไปในการสรุปความ บทที่ 2 ประเภทของสารกับการสรุปความ บทที่ 3 การสรุปงานเขียนสารคดี บทที่ 4 การสรุปงานเขียนบันเทิงคดี บทที่ 5 การสรุปงานเขียนวิชาการ บทที่ 6 การสรุปงานเขียนแสดงความคิดเห็น บทที่ 7 การสรุปงานเขียนวิเคราะห์ บทที่ 8 การสรุปงานเขียนวิจารณ์ บทที่ 9 การสรุปงานเขียนสัมภาษณ์ บทที่ 10 การสรุปความในการเขียนผลงานวิจัย พร้อมยกตัวอย่างเทคนิคการสรุปความที่จะทำให้ผู้อ่านได้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

เทคนิคการสรุปความ

หาซื้อได้แล้ววันนี้ ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และร้านหนังสือ NUPH Shop ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

Summary
product image
Aggregate Rating
no rating based on 0 votes
Brand Name
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
Product Name
เทคนิคการสรุปความ
Price
THB 250
Product Availability
Available in Stock