อนามัยโรงเรียน (School Health)

“สุขภาพกับการศึกษา” เป็นของคู่กัน บทบาทและหน้าที่ของพยาบาลอนามัยชุมชนจึงมีความสำคัญอย่างมากในการนำกระบวนการ การพยาบาล มาใช้ในงานอนามัยโรงเรียนซึ่งในหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระประกอบด้วยแนวคิดงานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พยาบาลชุมชนในงานอนามัยโรงเรียน การตรวจสุขภาพในโรงเรียน การส่งเสริมและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพนักเรียน อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การสอนสุขศึกษาในโรงเรียน กระบวนการพยาบาลในงานอนามัยโรงเรียน เนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นในการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนรวมทั้งโรงเรียนจะได้รับการพัฒนาเพื่อผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับ เพชร ต่อไป

อนามัยโรงเรียน

ผู้เขียนได้ทุ่มเทเวลาและความพยายามอย่างมากเพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นสำหรับทุกคนที่ต้องการเรียนรู้เรื่องของงานอนามัยโรงเรียนและใช้เป็นแนวทางสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน เรื่องแนวคิดและบทบาทพยาบาลอนามัยชุมชนในงานอนามัยโรงเรียนสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยแนวคิดการพยาบาลอนามัยชุมชนในงานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ บทบาทและหน้าที่ของพยาบาลอนามัยชุมชนในการตรวจสุขภาพนักเรียนและการลงบันทึก รวมถึงการให้สุขศึกษาและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวปฏิบัติของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก ซึ่งนักศึกษาพยาบาลและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขภาพในโรงเรียนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้และปฏิบัติ รวมถึงบุคลากรในโรงเรียนได้นำไปศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ต่อไป

ภายในเล่มประกอบไปด้วยเนื้อหาอัดเน้นถึง 8 บท ได้แก่

บทที่ 1 แนวคิดงานอนามัยโรงเรียน

อนามัยโรงเรียน

อย่างเช่นตัวอย่างของบทที่ 1 ได้พูดถึงแนวคิดงานอนามัยโรงเรียน การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของเด็กวัยเรียนจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการศึกษา ซึ่งสุขภาพกับการศึกษานั้นยากที่จะแยกออกจากกันได้ หรือที่เรียกว่า “สุขภาพเป็นบูรณาการส่วนหนึ่งของการศึกษา” นั้น เป็นหน้าที่ของพยาบาลผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนที่ต้องดำเนินการโดยมีเป้าหมายที่สำคัญเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค แก้ไขปัญหาสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพนักเรียน ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งการตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญในการค้นหาความบกพร่องหรือความผิดปกติด้านสุขภาพของนักเรียน เป็นการช่วยคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก สามารถให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และดูแลรักษา หรือส่งต่อไปรับการรักษาได้ทันท่วงที ซึ่งจะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรือความพิการที่อาจเกิดขึ้นได้

รวมถึงเรื่องของสุขภาพกับการศึกษา
“สุขภาพ” (WHO, 1948, อ้างถึงใน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2558) ตามคำนิยามขององค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization) ได้ให้ความหมายของสุขภาพไว้ในธรรมนูญขององค์การอนามัยโลกเมื่อปี ค.ศ. 1948 ไว้ว่า คือความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งความสมบูรณ์ของร่างกายคือการที่ร่างกายมีความแข็งแรง คล่องแคล่ว ไม่เป็นโรค และไม่พิการ ความสมบูรณ์ทางจิตคือการที่เรามีจิตใจที่เป็นสุข ร่าเริง มีสติ ความสมบูรณ์ทางสังคมคือการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และความสมบูรณ์ทางจิตวิญญาณเกิดขึ้นเมื่อเราทำความดี เช่น รู้จักการเสียสละ มีความเมตตากรุณา เป็นต้น สุขภาพที่ดีจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกคน

บทที่ 2 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (World Health Organization, 1998 อ้างอิงใน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2558) ตามคำนิยามขององค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization) คือ โรงเรียนที่มีขีดความสามารถแข็งแกร่งมั่นคงที่จะเป็นสถานที่ที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อการอาศัย ศึกษา และทำงาน (A health promoting school is a school constantly strengthening its capacity as a healthy setting for living, learning and working) สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความหมายของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คือ โรงเรียนที่มีความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพอย่างสมำเสมอ เพื่อการมีสุขภาพดีของทุกคนในโรงเรียน การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นการพัฒนา ที่มีความครอบคลุมทุกมิติด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกคน ทั้งในโรงเรียนและชุมชน ให้สามารถนำความรู้และทักษะด้านสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยการดูแลเอาใส่ใจสุขภาพของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งสามารถตัดสินใจในการควบคุมสภาวการณ์ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะนักเรียนจะได้รับการปลูกฝังทัศนคติ ฝึกทักษะและพฤติกรรมสุขภาพ ที่เหมาะสม สมาชิกในชุมชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย ทำให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

อนามัยโรงเรียน


บทที่ 3 พยาบาลชุมชนในงานอนามัยโรงเรียน

การพยาบาลอนามัยชุมชุน (Community Health Nursing) คือ การพยาบาลสาขาหนึ่ง ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสุขภาพของชุมชน โดยนำความรู้ทางการพยาบาลศาสตร์ การสาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ ฯลฯ มาใช้ในการปฏิบัติโดยนำกระบวนการพยาบาลหรือกระบวนการ แก้ปัญหามาใช้ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและบุคลากรอื่นในทีมสุขภาพ ในทุกขั้นตอนการวางแผน และดำเนินการด้านบริการต้องมีความเหมาะสมกับภาวะสุขภาพและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยนำทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ไพเราะ ผ่องโชค และคณะ, 2549, หน้า 2) การพยาบาลอนามัยชุมชนเป็นการดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนในเขตที่รับผิดชอบ ดูแลทั้งผู้ที่มีสุขภาพดี ผู้ที่ไม่เจ็บป่วย ผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อโรค และผู้ที่อยู่ในภาวะเจ็บป่วยทั้งเรื้อรัง และเฉียบพลัน โดยผสมผสานบริการครบถ้วนทั้ง 4 มิติ คือ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟูสภาพ ขจัดสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาเหตุของโรคและปัญหาสุขภาพ เสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อให้มีสุขภาพดี ลดการป่วย การตาย ความพิการจากโรค หรือปัญหาสุขภาพที่มีวิธีป้องกันได้


บทที่ 4 การตรวจสุขภาพนักเรียนในโรงเรียน

การตรวจสุขภาพนักเรียน (Health Examination or Health Appraisal) ในโรงเรียน เป็นกิจกรรมเพื่อสำรวจความผิดปกติทางด้านสุขภาพในระยะเริ่มแรก เพื่อดำเนินการช่วยเหลือ แก้ไข หรือส่งต่อ เพื่อขอคำแนะนำหรือบำบัดรักษา ป้องกันมิให้ความบกพร่องนั้น ๆ ลุกลามเป็นผลร้ายแรง ป้องกันการแพร่กระจายของโรค ช่วยจูงใจนักเรียนให้เกิดความสนใจที่จะดูแลสุขภาพตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างสุขนิสัยที่ดี (พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ และศิวพร อึ้งวัฒนา, 2555; วราภรณ์ บุญเชียง และวิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, 2555; สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2560

วัตถุประสงค์ของการตรวจสุขภาพนักเรียน

1. เพื่อค้นหานักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสุขภาพตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก และให้คำแนะนำ ในการรักษา แก้ไข หรือส่งต่อได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อป้องกันอาการที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความพิการได้
3. ป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดต่อในโรงเรียน
4. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง
5. ฝึกให้นักเรียนมีสุขนิสัยทางด้านสุขภาพที่ดี

อนามัยโรงเรียน


บทที่ 5 การส่งเสริมและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพนักเรียน

การส่งเสริมและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนมีความสำคัญมากในงานอนามัย โรงเรียน เพราะปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ที่พบมีผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียนทั้งในระดับเล็กน้อยจนถึงรุนแรงมากขึ้น อยู่กับปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลต่อการเรียนของตัวนักเรียน ทำให้ผู้ปกครองเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น ถ้ามีการส่งเสริมและเฝ้าระวังที่ดีจะทำให้ลดปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมาได้ ทุกคนในโรงเรียนย่อมมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและเฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น ครูใหญ่ ครูประจำชั้น นักเรียน หรือภารโรง รวมทั้งผู้ประกอบอาหารหรือผู้จำหน่ายอาหาร บุคคลต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและพยาบาลอนามัยโรงเรียน ย่อมมีส่วนร่วมรับผิดชอบการดำเนินการส่งเสริม ป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพในโรงเรียน และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายโรงเรียน หรือแม้แต่ผู้ปกครองก็มีบทบาทในส่วนนี้เหมือนกัน เช่น ไม่ให้บุตรที่ป่วยมาโรงเรียนเพราะจะทำให้เกิดการแพร่เชื้อโรคไปยังนักเรียนคนอื่น เป็นต้น ดังนั้น บทนี้จึงได้ อธิบายวิธีการส่งเสริมและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น บ่อย ๆ กับนักเรียนในโรงเรียน เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในงานอนามัยโรงเรียนต่อไป


บทที่ 6 อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

สิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น มีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต อาจเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมมีลักษณะทางกายภาพมองเห็น จับต้องหรือสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสอื่น ๆ ได้ เช่น มนุษย์ พืช สัตว์ ดิน น้ำ อากาศ สิ่งของต่าง ๆ หรือเป็นนามธรรม ซึ่งไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสอื่น ๆ ได้ เช่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อต่าง ๆ (สำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2558; อาคม รุนสีงาม, 2551) ดังนัน้ สิง่ แวดลอ้ มไมว่ า่ จะเปน็ สิง่ แวดล้อมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึนหรือ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ หรือสังคม ต่างมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือพัฒนาการต่าง ๆ ของมนุษย์ทั้งทางตรง และทางอ้อมด้วยผลของการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมทั้ง ในการดำรงชีพ และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาจส่งผลทำให้สิ่งแวดล้อมกลายเป็นของเสียหรือถูกของเสียปนเปื้อนจนเกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิต อื่น ๆ ได้

อนามัย (Health) หมายถึง “สภาวะที่มีสุขภาพสมบูรณ์ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถดำรงชีพ อยู่ในสังคมได้ด้วยดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและความทุพพลภาพ”(องค์การอนามัยโลก, 1948 อ้างอิงใน ในสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2558)

อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environment Health) หมายถึง การจัดการและควบคุมสิ่งแวดล้อมที่เป็น หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ เพื่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม และหมายถึง สถานที่ให้ความรู้ ให้การศึกษาอบรม และใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางด้านการศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ (อาคม รุนสีงาม, 2551)

ดังนั้น การอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนจึงเป็นการนำศาสตร์และศิลป์มาใช้ในการดูแล และควบคุมปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของเด็กและบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งต้องดำเนินการให้ครอบคลุมทั้งด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ และสังคม โดยใช้ความหมายทางทฤษฎีนำไปสู่ การปฏิบัติ เช่น การประเมิน การสำรวจปัญหา การแก้ไข โดยมีการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ และมีความปลอดภัยในชีวิต เพื่อให้เด็กได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและปลอดภัยขณะที่อยู่ในโรงเรียน โดยโรงเรียนที่มีสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะจะมีผลต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยต่อชีวิตเด็ก ในโรงเรียน ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชนอีกด้วย การจัดโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ จึงควรคำนึงถึงหลัก 4 ประการด้วยกัน คือ (สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2558; อาคม รุนสีงาม, 2551)

1 ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุและภยันตราย 2. ความปลอดภัยจากโรคติดต่อ 3. เป็นสถานที่ให้ความสบายใจ เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและอารมณ์ของเด็กให้เกิดความต้องการ อยากไปโรงเรียน มีผลให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่ 4. ความเหมาะสมกับสภาพสรีรวิทยาของร่างกายเด็กที่กำลังเจริญเติบโต

อนามัยโรงเรียน

บทที่ 7 การสอนสุขศึกษาในโรงเรียน

การสอนสุขศึกษาในโรงเรียนเป็นพื้นฐานเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับทุกคน เพราะเมื่อนักเรียนได้รับความรู้ มีการปฏิบัติ นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่ครอบครัว ส่งความรู้ต่อไปสู่สังคม ความรู้ที่นักเรียนได้รับจากโรงเรียน ในด้านสุขศึกษามิได้มีเพียงแต่เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพกายอย่างเดียว สุขศึกษาในโรงเรียนได้ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ ในทุกด้าน ครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ สุขศึกษาในโรงเรียนสอนให้นักเรียน เข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพทุกด้าน ทั้งพื้นฐานร่างกายมนุษย์ เพื่อให้รู้ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ในแต่ละช่วงวัย ให้เห็นคุณค่าของการดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่น กล่อมเกลาจิตใจให้สามารถอยู่ร่วม กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข พัฒนาความคิดสติปัญญาให้รู้เท่าทันโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งความสำคัญของการสอนสุขศึกษาในโรงเรียนสามารถสรุปเป็นข้อได้ดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544; วราภรณ์ บุญเชียง, 2558; วาสนา จันทร์สว่าง, 2550; สำนักส่ง เสริมสุขภาพกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2558, สำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข, 2560)

บทที่ 8 กระบวนการพยาบาลในงานอนามัยโรงเรียน

กระบวนการพยาบาล หมายถึง การปฏิบัติการพยาบาลที่มีขั้นตอนที่พยาบาลคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาสุขภาพของผู้รับบริการ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การประเมินภาวะสุขภาพ การวินิจฉัยการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การใช้แผนการพยาบาล และการประเมินผลการพยาบาล (American Nurses Association, 1998; Potter & Perry, 2005) กระบวนการพยาบาลเป็นการวางกรอบการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาล ที่มีคุณภาพในทุกมิติของการพยาบาล และทุกสถานบริการสุขภาพที่ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพ สามารถใช้ได้ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน กระบวนการ พยาบาลเป็นพื้นฐานของกรอบแนวคิดวิเคราะห์ทางการพยาบาลที่เป็นระบบเป็นขั้นตอน โดยต้องอาศัย องค์ความรู้ทางการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาล หลักทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์เพื่อค้นหาปัญหา ที่มาของปัญหา เพื่อนำมาสู่การวางแผนการพยาบาลให้สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหาสุขภาพ เป็นรายบุคคล ซึ่งรวมถึงทักษะการตัดสินใจทางคลินิกในการเลือกกิจกรรมการพยาบาลในการแก้ปัญหา การค้นหาปัญหา หรือความต้องการทางสุขภาพของผู้รับบริการในแต่ละคน มีความหลากหลาย ที่มีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ความรุนแรงของโรคที่เป็นวิถีชีวิตขนบธรรมเนียม ประเพณี เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความเชื่อ ดังนั้น กระบวนการพยาบาลจึงถูกนำมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพของผู้รับบริการเป็นรายบุคคลได้ กระบวนการพยาบาล ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่พยาบาลได้นำมาใช้ในการปฏิบัติการ พยาบาล ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของผู้รับบริการ

เอกสารอ้างอิง

ไพเราะ ผ่องโชค, สมบูรณ์ จัยวัฒน์, และเฉลิมศรี นันทวรรณ. (2547). การพยาบาลอนามัยชุมชน. กรุงเทพฯ: จุดทอง.

วราภรณ์ บุญเชียง และวิลาวัณย์ เตือนราษฎร์. (2555). การพยาบาลชุมชน. เชียงใหม่: โรงพิมพ์ครองช่าง.

ศิวพร อึ้งวัฒนา และพรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ. (2555). การพยาบาลชุมชน. เชียงใหม่: โรงพิมพ์ครองช่าง.

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2558). คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558). กรุงเทพฯ: สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร.

สำนักงานส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2558). แนวทางการดำเนินงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
. กรุงเทพฯ: ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.


สำนักงานส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2560). แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคเด็กวัยเรียน
. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2560). แนวทางการส่งเสริมสุขภาพป้องกัน
โรคเด็กวัยเรียนและเยาวชน (พิมพ์ครั้งที่ 5)
. กรุงเทพฯ: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร.


สำนักงานส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2560). แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคเด็กวัยเรียน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2544). เอกสารประกอบการสอนสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
งานสาธารณสุข หน่วยที่ 1- 8
. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.


อรรถสิทธิ์ สุทธิวารี. (2550). ศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในโครงการหนึ่ง
อำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
. ชลบุรี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.


อาคม รุนสีงาม. (2551). ศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2
. ชลบุรี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วราภรณ์ บุญเชียง. (2558). อนามัยโรงเรียน (พิมพ์ครั้งที่ 2). เชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.


วาสนา จันทร์สว่าง. (2550). การสื่อสารสุขภาพ: กลยุทธ์ในงานสุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เจริญดีมั่นคงการพิมพ์.

American Nurses Association. (1998). Standard of Clinical Nursing Practice, American Nurses Association (2nd ed.). DC: American Nurses Publishing.


Potter, P.A. & Perry, A.G. (2005). Fundamental of Nursing (6th ed.). St. Louis: Mosby.

Summary
อนามัยโรงเรียน
Article Name
อนามัยโรงเรียน
Description
อนามัยโรงเรียน “สุขภาพกับการศึกษา” เป็นของคู่กัน บทบาทและหน้าที่ของพยาบาลอนามัยชุมชนจึงมีความสำคัญอย่างมากในการนำกระบวนการ การพยาบาล มาใช้ในงานอนามัยโรงเรียนซึ่งในหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระประกอบด้วยแนวคิดงานอนามัยโรงเรียน
Author
Publisher Name
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
Publisher Logo
Message us