สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร เข้าศึกษาดูงานสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร เข้าศึกษาดูงานสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ในวันที่ 18 มกราคม 2561 นำโดย ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์ โดยได้การต้อนรับจาก รองศาสตราจารย์ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และคณะผู้บริหารงานบุคลากรสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม